Herunterladen Diese Seite drucken

Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja
Szczotka uniwersalna
seriia produkcyjna PUB 500 A1
Numer seryjny
201812000001 - 201812048000
spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie-
niu:
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU*
W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące
normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:
EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN ISO 12100:2010 • EN 62233:2008
EN 1083-2:1997 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009
Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności ponosi
producent:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
05.01.2019
* Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia wymogi dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Tłumaczenie oryginalnej
deklaracji zgodności WE
2018-12-20_rev02_sh
Christian Frank
Osoba upoważniona do sporządzania
dokumentacji technicznej
99

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910