Herunterladen Diese Seite drucken

Turinys Úvod; Účel Použití; Obecný Popis - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Úvod..........................................68
Účel použití ................................68
Obecný popis .............................68
Rozsah dodávky ........................... 69
Popis funkce ................................. 69
Přehled ........................................ 69
Technické údaje ..........................69
Bezpečnostní pokyny .................70
Symboly a piktogramy .................. 70
Zbývající rizika ............................ 74
Návod k montáži .......................74
Montáž vodicích koleček ............... 74
Obsluha .....................................75
Zapnutí a vypnutí ......................... 75
Nastavení na přístroji .................... 75
Pracovní pokyny ........................... 75
Čištění a údržba .........................76
Čištění ........................................ 76
Údržba ....................................... 76
Skladování ................................77
prostředí ....................................77
Záruka ......................................78
Opravna ....................................79
Service-Center ............................79
Dovozce .....................................79
deklaracijos vertimas ................. 98
68
Úvod
Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové-
ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce
kvalitní výrobek.
Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována
během výroby a byla provedena také
závěrečná kontrola. Tím je zaručena
funkčnost přístroje.
Návod k obsluze je součástí tohoto
výrobku. Obsahuje důležité pokyny
týkající se bezpečnosti, používání a
likvidace. Před použitím výrobku se
seznamte se všemi pokyny k obsluze
a bezpečnosti. Výrobek používejte
jen k popsaným účelům a v rámci
uvedených oblastí použití.
Návod dobře uschovejte a při
předávání výrobku třetímu předejte
i všechny podklady.

Účel použití

Přístroj je vhodný k odstraňování plevele a
mechu v dlažebních spárech, sdružených
dlažbách nebo obrubníkových žlabech v
domácnostech. Tento přístroj není určený
pro komerční využití.
Každé jiné použití, které v tomto návodu není
výslovně povoleno může vést k poškození
přístroje a k vážnému nebezpečí pro
použivatele. Obsluhující osoba nebo uživatel
jsou odpovědni za nehody nebo poranění
jiných osob či poškození majetku.
Výrobce neručí za škody, které byly
způsobeny nesprávným používáním nebo
chybnou obsluhou.

Obecný popis

Zobrazení nejdůležitějších
funkčních dílů naleznete na
přední a zadní výklopné stránce.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910