Herunterladen Diese Seite drucken

Záruka - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Záruka
Vážení zákazníci,
Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru-
ku od data zakoupení.
V případě závady tohoto výrobku vám
vůči prodejci výrobku přináleží zákonná
práva. Tato zákonná práva nejsou omeze-
na naší následovně uvedenou zárukou.
Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet ode dne náku-
pu. Uschovejte si, prosím, originál účtenky
pro pozdější použití. Tento dokument bu-
dete potřebovat jako doklad o koupi.
Zjistíte-li během tří let od data koupě u
tohoto výrobku materiálovou nebo výrobní
vadu, bude výrobek námi, podle našeho
výběru, bezplatně opraven nebo nahra-
zen. Tato záruční oprava předpokládá, že
během 3leté lhůty předložíte poškozený
přístroj s dokladem o koupi (pokladní stvr-
zenka) a písemně krátce popíšete, v čem
spočívá závada a kdy k ní došlo.
Bude-li závada kryta naší zárukou, zís-
káte zpět opravený nebo nový výrobek.
Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná
záruční doba běžet od začátku.
Záruční doba a zákonné nároky
na odstranění vady
Záruční doba se neprodlužuje poskytnutím
záruky. Toto platí i pro nahrazené a opra-
vené díly. Již při koupi zjištěné závady a
nedostatky musíte nahlásit okamžitě po
vybalení výrobku. Po uplynutí záruční
doby musíte uhradit náklady za provedené
opravy.
Rozsah záruky
Přístroj byl precizně vyroben podle přís-
ných jakostních směrnic a před dodáním
byl svědomitě zkontrolován.
78
Záruční oprava se vztahuje na materiálové
nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká
dílů výrobku, které jsou vystaveny normál-
nímu opotřebení, a lze je považovat za
spotřební materiál (např. kartáče), nebo
poškození křehkých dílů (např. spínače).
Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen
z důvodu neodborného používání, nebo
pokud u něj nebyla prováděna údržba.
Pro odborné používání výrobku musí být
přesně dodržovány všechny pokyny uve-
dené v návodu k obsluze. Bezpodmínečně
je třeba zabránit používání a manipula-
cím s výrobkem, které nejsou v návodu k
obsluze doporučeny, nebo je před nimi
varováno.
Výrobek je určen jen pro soukromé účely
a ne pro komerční využití. Záruka zaniká
v případě zneužívání a neodborné ma-
nipulace, používání nadměrné síly a při
zásazích, které nebyly provedeny naším
autorizovaným servisem.
Postup v případě uplatňování zá-
ruky
Pro zajištění rychlého zpracování vaší
žádosti, prosím, postupujte podle následu-
jících pokynů:
Na důkaz, že jste výrobek zakoupili,
mějte pro jakékoli případné dotazy
připravenou pokladní stvrzenku a
identiikační číslo (IAN 308713).
Číslo výrobku je uvedeno na typovém
štítku.
Pokud by došlo k funkční poruše nebo
jiným závadám, nejdříve telefonicky
nebo e-mailem kontaktujte níže uvede-
né servisní oddělení. Pak získáte další
informace o vyřízení vaší reklamace.
Výrobek označený jako vadný můžete
po domluvě s naším zákaznickým
servisem, s připojením dokladu o kou-
pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v
čem závada spočívá a kdy k ní došlo,

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910