Herunterladen Diese Seite drucken

Zbývající Rizika; Návod K Montáži; Nasazení/Výměna Kartáče; Montáž Vodicích Koleček - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA
I když toto elektrické nářadí obslu-
hujete v souladu s předpisy, stále
existují zbývající rizika. V souvislos-
ti s technologií a konstrukcí tohoto
elektrického nářadí se mohou vy-
skytovat následující rizika:
a) Zranění očí, nebude-li nošena
žádná vhodná ochrana očí.
b) poškození sluchu, pokud není na-
sazena vhodná ochrana sluchu.
c) poškození zdraví plynoucí z
vibrací ruky a paže, pokud se
přístroj používá delší dobu nebo
není náležitě veden a udržován.
Varování! Toto elektrické nářa-
dí vytváří během provozu elek-
tromagnetické pole. Toto pole
může za určitých okolností
omezovat aktivní nebo pasivní
lékařské implantáty. Pro sníže-
ní nebezpečí vážného nebo
smrtelného zranění doporuču-
jeme osobám s lékařskými im-
plantáty před obsluhou stroje
konzultovat implantát se svým
lékařem a výrobcem.
Návod k montáži
Upnutí kartáče (15), klíč s vnitřním
šestihranem (16), kovový kartáč
(17) a nylonový kartáč (18) se
nachází v obou přihrádkách v
přídavné rukojeti (13).
74
Nasazení/výměna kartáče
Plastový kartáč (10):
1
Povolte / upevněte upevňovací šroub
uvnitř plastového kartáče (10) pomocí
klíče s vnitřním šestihranem (16) na hlavě
motoru (12).
Kovový kartáč (17), resp. nylo-
2
nový kartáč (18):
1. Roztlačte upnutí kartáče (15) a upevněte
jej tak na hlavě motoru (12) (viz A ).
Upnutí kartáče (15) pusťte, toto zaskočí
zpět do výchozí polohy.
2. Nasaďte požadovaný kartáč (17/18).
3. K vyjmutí kartáče stiskněte upnutí
kartáče (15) a vytáhněte kartáč (17/18)
(viz B ).
Montáž vodicích koleček
3
1. Nastrčte vodicí kolečko (11) na hlavu
motoru (12). Toto slyšitelně zaklapne.
- v případě použití plastového
kartáče (10) nasaďte vodicí kolečko
(11) do přepravní polohy (20).
- v případě použití kovové-
ho/nylonového kartáče (10)
nasaďte vodicí kolečko (11) do pra-
covní polohy (19).
2. Povolte vodicí kolečko (11) stisknutím
aretačního tlačítka (21) a vytáhněte
vodicí kolečko (11).
Montáž přídavné rukojeti
4
1. Rozšroubujte přídavnou rukojeť (13).
2. Nasaďte přídavnou rukojeť (13) do
držáku pod rukojetí (1).
3. Přídavnou rukojeť (13) pevně
přišroubujte šroubem rukojetě (6).
K dispozici je více aretačních stupňů.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910