Herunterladen Diese Seite drucken

Wstęp; Przeznaczenie - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Spis tresci
Wstęp ........................................55
Przeznaczenie ............................55
Opis ogólny ...............................56
Zawartość opakowania ................. 56
Opis działania ............................. 56
Przegląd...................................... 56
Dane techniczne .........................56
Zasady bezpieczeństwa .............57
Symbole i piktogramy ................... 57
Zagrożenia ogólne ....................... 61
Instrukcja montażu ....................62
Obsługa.....................................63
Włączanie i wyłączanie ............... 63
Ustawienia urządzenia ................. 63
pracy .......................................... 63
Oczyszczani ................................ 64
Konserwacja ................................ 64
Gwarancja .................................66
Serwis naprawczy .....................67
Service-Center ............................67
Importer ....................................67
deklaracji zgodności WE ............. 99

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.
Zdecydowali się Państwo na zakup
wartościowego produktu. Niniejsze
urządzenie sprawdzono w trakcie produk-
cji pod kątem jakości, a także dokonano
jego kontroli ostatecznej. W ten sposób
zapewniona jest jego sprawność.
Instrukcja obsługi jest częścią
składową produktu. Zawiera ona
ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa, eksploatacji i utylizacji.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu
należy się zapoznać ze wszystkimi wskazów-
kami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
Produkt należy użytkować tylko zgodnie z
opisem i podanym przeznaczeniem.
Instrukcję należy przechowywać staran-
nie, a w przypadku przekazania produktu
osobom trzecim należy dostarczyć nabyw-
cy kompletną dokumentację.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do usuwa-
nia chwastów i mchu ze szczelin między
płytami, kostką brukową lub rynnami
przykrawężnikowymi w streie przydomo-
wej. To urządzenie nie jest przeznaczone
do zastosowania komercyjnego.
Każde inne wykorzystanie, na które nie
zezwala wyraźnie niniejsza instrukcja
obsługi, może prowadzić do uszkodzenia
urządzeń i stanowić poważne zagrożenie
dla użytkownika. Osoba obsługująca lub
użytkownik odpowiada za wszelkie wy-
padki lub szkody poniesione przez innych
ludzi albo uszkodzenia ich własności.
Producent nie odpowiada za szkody
wywołane niezgodnym z przeznaczeniem
stosowaniem lub nieprawidłową obsługą
urządzenia.
PL
55

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PUB 500 A1

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910