Herunterladen Diese Seite drucken

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
Kierunek pracy szczotki
Obsługa, uchwyt
Push
szczotki
Pull
Symbole w instrukcji obsługi
Symbol
niebezpieczeństwa z
informacjami na temat
ochrony osób i zapobie-
gania szkodom materi-
alnym.
Znak zagrożenia z in-
formacjami dotyczącymi
zapobiegania szkodom
oso-bowym na skutek
porażenia prądem elek-
trycznym.
Znak nakazu (w miejscu wy-
krzyknika objaśnienie naka-
zu) z informacjami na temat
zapobiegania szkodom.
Znak informacyjny ze wska-
zówkami ułatwiającymi
posługiwanie się
urządzeniem.
Ogólne zasady
bezpieczeństwa
Praca z urządzeniem
Ostrożnie: W ten sposób
unikniesz wypadków i zra-
nień:
Czynności przygotowawcze:
• To urządzenie może być uży-
wane przez osoby o obniżonej
sprawności izycznej, senso-
58
rycznej czy umysłowej lub o
niedostatecznym doświadczeniu
i wiedzy tylko wówczas, jeśli
osoby te znajdują się pod nad-
zorem lub jeśli zostały pouczo-
ne o zasadach bezpiecznego
użycia urządzenia i zrozumiały
wynikające stąd niebezpieczeń-
stwa. Dzieciom nie wolno bawić
się urządzeniem.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom
ani innym osobom nie znającym
instrukcji obsługi na używanie
urządzenia. Przepisy lokalne
mogą określać minimalny wiek
osoby obsługującej urządzenie.
• To urządzenie nie jest prze-
znaczone do używania przez
osoby (włącznie z dziećmi) o
ograniczonych zdolnościach i-
zycznych, zmysłowych lub umy-
słowych lub osoby nieposiada-
jące odpowiedniej wiedzy i/lub
odpowiedniego doświadczenia,
chyba że będą one pracować
pod nadzorem odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo osoby
lub otrzymają od niej wskazów-
ki, jak powinno być używane
urządzenie.
• Dzieci należy nadzorować, aby
wykluczyć zabawą urządzeniem.
• Trzymaj urządzenie z daleka
od ludzi – przede wszystkim
dzieci – oraz zwierząt do-
mowych. Jeżeli w pobliżu
przebywają ludzie (a przede
wszystkim dzieci) czy zwierzęta
domowe, przerwij pracę!
• Używaj odpowiedniej odzieży
roboczej i osobistego wyposa-
żenia ochronnego! Zawsze noś
okulary ochronne lub zabezpie-
czenie oczu, nauszniki, buty z

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PUB 500 A1

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910