Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 73

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Před každým použitím proveďte
optickou kontrolu nástroje. Nepo-
užívejte tento nástroj, když schází,
jsou opotřebená anebo poškoze-
ná bezpečnostná zařízení, části
řezacího zařízení anebo svorníky.
Elektrická bezpečnost:
Pozor: takto se vyhnete neho-
dám a poraněním skrz elekt-
rický úder:
• Před každým použitím zkontro-
lujte síťový přívod a poškození
a stáří prodlužovacího kabelu.
Přístroj nepoužívejte, pokud je
kabel poškozený nebo opotře-
bený. Poškozené síťové připojo-
vací kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Prodlužovací kabely musíte udržo-
vat mimo dosah řezných nástrojů.
Bude-li kabel během používání
poškozen, okamžitě přístroj od-
pojte ze sítě. PŘED ODPOJENÍM
ZE SÍTĚ NESAHEJTE NA KABEL.
Hrozí nebezpečí požáru.
• Je-li přípojné vedení tohoto ná-
stroje poškozené, musí být skrze
výrobce anebo jeho servisní služ-
bu zákazníkům anebo podobně
kvaliikovanou osobou nahrazené,
aby se vyvarovalo ohrožením.
• Dbejte, aby síťové napětí od-
povídalo údajům uvedeným na
typovém štítku.
• Zapojte přístroj do zásuvky s
proudovým chráničem (Residu-
al Current Device) s reakčním
proudem nepřesahující 30 mA.
• Přístroj chraňte před vlhkostí. Pří-
stroj nesmí být vlhký a ani nesmí
být používán ve vlhkém prostře-
dí. Proniknutím vody do přístroje
se zvýší riziko úrazu elektrickým
proudem.
• Zabraňte dotyku těla s uzem-
něnými díly (např. s kovovými
ploty, kovovými sloupky). Hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem, je-li vaše tělo
uzemněné.
• Používejte jen ty prodlužovací
kabely, které jsou dlouhé maxi-
málně 75 cm a jsou určeny pro
použití v terénu. Průřez vodiče
prodlužovacího kabelu musí činit
minimálně 2,5 mm
tím odviňte celý kabel z navijáku.
Zkontrolujte poškození kabelu.
• Se zapnutým přístrojem nikdy
nepřecházejte přes prodlužova-
cí kabel. Obsluhující osoba by
měla síťový kabel ze zásady ta-
hat za sebou. Prodlužovací ka-
bel může být náhodně protnut.
• K uchycení prodlužovacího
kabelu použijte k tomu určené
zavěšení.
• Nenoste tento nástroj za kabel.
Nepoužívejte kabel na to, aby
se zástrčka vytáhla ze zásuvky.
Chraňte kabel před horkem,
olejem a ostrými hranami. Síťo-
vý připojovací kabel mohl být
poškozen.
Servis:
Svoje elektrické nářadí
nechte opravit pouze kva-
liikovaným odborným
personálem a jenom po-
mocí originálních náhrad-
ních dílů. Tímto se zajistí to,
že bezpečnost elektrického ná-
řadí zůstává zachována.
CZ
. Před použi-
2
73

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910