Herunterladen Diese Seite drucken

Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Potvrzujeme tímto, že konstrukce
Univerzální kartác
konstrukční řady PUB 500 A1
Pořadové číslo
201812000001 - 201812048000
odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění:
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU*
Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor-
my a ustanovení:
EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN ISO 12100:2010 • EN 62233:2008
EN 1083-2:1997 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009
Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, GERMANY
05.01.2019
* Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského parlamen-
tu a Rady z 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních.
98
Překlad originálního prohlášení o
(Osoba zplnomocněná k sestavení dokumentace)
shodě CE
Christian Frank

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910