Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften; Symbolen En Pictogrammen - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
een stuk elektrisch gereedschap met een
ander gebruikt worden.
De aangegeven trillingemissiewaarde kan
ook voor een inleidende inschatting van de
blootstelling benut worden.
Waarschuwing:
Afhankelj k van de manier, waarop
het elektrische gereedschap ge-
bruikt wordt, kan de trilingemis-
siewaarde tj dens het effectieve
gebruik van het elektrische gereed-
schap van de aangegeven waarde
verschillen.
De noodzaak bestaat, veiligheids-
maatregelen ter bescherming van
de operator vast te leggen, die op
een inschatting van de blootstelling
in de effectieve gebruiksomstan-
digheden gebaseerd zj n (hierbj
moet er met alle aandelen van de
bedrj fscyclus rekening gehouden
worden, zo bj voorbeeld met tj den,
tj dens dewelke het elektrische
gereedschap uitgeschakeld is, en
tj den, tj dens dewelke het welis-
waar ingeschakeld is, maar zonder
belasting functioneert).

Veiligheidsvoorschriften

Opgelet! Bj het gebruik van
elektrisch gereedschap die-
nen ter bescherming tegen
een elektrische schok en
tegen gevaar voor verwon-
dingen en brand volgende
essentiële veiligheidsmaatre-
gelen getroffen te worden.
Lees al deze instructies alvo-
rens dit elektrisch werktuig
te gebruiken en bewaar de
veiligheidsinstructies op een
goede plaats.
44
Symbolen en
pictogrammen
Symbolen op het apparaat
Let op!
Lees alvorens het apparaat
te gebruiken aandachtig de
gebruiksaanwijzing door.
Gevaar voor verwondingen
door weggeslingerde on-
derdelen!
Omringende personen op
een veilige afstand uit de
gevarenzone houden.
Let op! Gevaar door verwon-
dingen door draaiend ge-
reedschap! Houd handen en
voeten op een veilige afstand.
Draag een oog- en ge-
hoorbescherming!
Stel het apparaat niet bloot
aan vocht.
Let op! Stekker uittrekken!
Voor reinigings- en
onderhoudswerken en
wanneer het aansluitsnoer
beschadigd is.
Handschoenen dragen!
Machines horen niet bj huis-
houdelj k afval thuis.
Vermelding van het geluidsni-
veau L
WA
Beschermingsklasse II
in dB

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910