Herunterladen Diese Seite drucken

Zasady Bezpieczeństwa; Symbole I Piktogramy - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Podana wartość emisji drgań została zmier-
zona metodą znormalizowaną i może być
wykorzystywana do porównań urządzenia
elektrycznego z innymi urządzeniami.
Podana wartość emisji drgań może też
służyć do szacunkowej oceny stopnia
ekspozycji użytkownika na drgania.
Ostrzeżenie: Wartość emisji
drgań może się różnić w cza-
sie korzystania z urządzenia
od podanej wartości, jest to
zależne od sposobu używania
urządzenia. Istnieje konieczność
określenia i zastosowania środków
ochronyużytkownika, opartych na
ocenie ekspozycji w rzeczywistych
warunkachużywania urządzenia
(należy przy tym uwzględnić ws-
zystkie części cyklu roboczego,
na przykład okresy czasu, w któr-
ych urządzenie elektryczne jest
wyłączone bądź jest włączone, ale
pracuje bez obciążenia).
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z
narzędzi elektrycznych należy
przestrzegać podanych poni-
żej podstawowych środków
bezpieczeństwa, zabezpie-
czających przed porażeniem
prądem elektrycznym, zranie-
niem i pożarem.
Przed użyciem elektrona-
rzędzia proszę przeczytać
wszystkie wskazówki zwarte
w instrukcji. Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa należy staran-
nie przechowywać.

Symbole i piktogramy

Symbole na urządzeniu
Uwaga!
Przeczytaj instrukcję
obsługi
Niebezpieczeństwo
obrażeń przez wyrzucane
części! Inne osoby nie po-
winny przebywać w strei e
zagrożenia pracującego
urządzenia.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo urazu:
wirujące narzędzie! Trzymać
z dala stopy i dłonie.
Noś osłonę oczu i
uszu.
Nie wystawiaj urządzenia
na działanie wilgoci i
wody.
Uwaga! Przed
rozpoczęciem oczyszczania
i konserwacji wyłącz
urządzenie i wyjmij wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Noś rękawice!
Informacje odnośnie pozio-
mu mocy akustycznej
L
in dB
WA
Urządzeń elektrycznych
nie należy wyrzucać razem
z odpadami domowymi
Poziom ochrony II
PL
57

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PUB 500 A1

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910