Herunterladen Diese Seite drucken

Obsługa; Włączanie I Wyłączanie; Ustawienia Urządzenia; Wskazówki Dotyczące Wykonywania Pracy - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Obsługa
Uwaga: Niebezpieczeństwo
urazu! Przed każdym użyciem
urządzenie sprawdzić pod
kątem sprawności.
W trakcie pracy z
urządzeniem należy zawsze
nosić ochronę oczu.
Przed rozpoczęciem jakichkol-
wiek prac przy urządzeniu wy-
jmij wtyczkę sieciową z gniazd-
ka. Niebezpieczeństwo urazu.
Proszę przestrzegać zasad ochrony
przez hałasem i miejscowych prze-
pisów prawa.
Włączanie i wyłączanie
1. Aby zabezpieczyć kabel przedłużający
przed siłą ciągu, uformuj z jego końca
pętlę i zawieś ją w zaczepie odciążają-
cym (5). Patrz ilustracja szczegółowa
2. Przyłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
3. Aby włączyć urządzenie, naciśnij pra-
wym kciukiem blokadę włącznika (4),
a następnie naciśnij włącznik-wyłącz-
nik (2). Zwolnij blokadę włącznika.
4. Aby wyłączyć urządzenie, puść włącz-
nik-wyłącznik (2). Ciągła praca pilarki
bez przytrzymywania włącznika-wy-
łącznika jest niemożliwa.
Po wyłączeniu urządzenia szczotka
obraca się jeszcze przez kilka se-
kund. Trzymać z dala dłonie i stopy.
Włącznika/wyłącznika nie
wolno blokować. W przypad-
ku uszkodzenia przełącznika
nie wolno używać
urządzenia. Niewyłączenie
się silnika po zwolnieniu
włącznika/wyłącznika
stwarza niebezpieczeństwo
obrażeń ciała.
Ustawienia urządzenia
Regulacja długości:
Wysięgnik teleskopowy pozwala na indy-
widualne ustawienie długości urządzenia.
Odkręcić tuleję gwintowaną (7). Ustawić
wysięgnik teleskopowy (8) na żądaną
długość i ponownie mocno przykręcić
tuleję gwintowaną.
Ustawianie osłony
przeciwbryzgowej:
Możesz ustawić osłonę przeciwbryzgową
(9), przesuwając ją w przód i w tył.
Regulacja prędkości obrotowej:
Prędkość obrotową można ustawiać przy
użyciu sześciostopniowego regulatora
.
obrotów (14).
Wskazówki dotyczące
wykonywania pracy
Uwaga: Niebezpieczeństwo
urazu!
• Szczotkę należy sprawdzić przed jej
użyciem. Nie używać uszkodzonych
szczotek. Uszkodzoną lub zużytą
szczotkę wymienić.
• Stosować tylko oryginalne szczotki.
• Nie pracować w czasie deszczu lub na
mokrym podłożu. Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
• Pracę na zboczach wykonywać zawsze
w kierunku poprzecznym do zbocza.
• Unikać kontaktu ze stałymi przeszkoda-
mi (kamienie, mury, ogrodzenia itd.),
aby nie uszkodzić urządzenia.
PL
63

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910