Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 85

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Hrdzavé sfarbenia alebo iné
príznaky chemickej alebo
mechanickej zmeny na mate-
riáli vybavenia môžu viesť k
predčasnému zlyhaniu kefy.
• Kefy sa musia skladovať na
vhodných podstavcoch, v zásob-
níkoch alebo prepravkách tak,
aby boli chránené proti nasle-
dovným vplyvom:
- vysoká vlhkosť vzduchu, voda
alebo iné kvapaliny, ktoré by
mohli spôsobiť poškodenie kefy.
- kyseliny alebo výpary ky-
selín, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie
- teploty, ktoré sú tak nízke, že by
mohli viesť ku kondenzácii na
kefách, keď sa tieto vyskladnia v
oblasti s vyššími teplotami.
- deformácia akejkoľvek súčasti
kefy
Elektrická bezpečnosť:
Pozor: Tak sa vyhnete ne-
hodám a poraneniam elekt-
rickým prúdom:
• Nikdy neprechádzajte so zap-
nutým prístrojom cez kábel.
Predlžovací kábel veďte zásad-
ne za obsluhujúcou osobou.
Ak sa vedenie počas používania
poškodí, odpojte ho ihneď od
siete. Nedotýkajte sa vedenia,
skôr ako ho odpojíte zo siete.
Nebezpečenstvo zásahu elekt-
rickým prúdom.
• Pred každým použitím skontro-
lujte sieťový pripojovací kábel
a predlžovací kábel vzhľadom
na poškodenia a starnutie. Príst-
roj nepoužívajte, keď je kábel
poškodený alebo opotrebovaný.
Poškodené sieťové pripojovacie
káble zvyšujú riziko zásahu elekt-
rickým prúdom.
• Ak sa pripojovacie vedenie
tohto prístroja poškodí, musí sa
vymeniť výrobcom alebo jeho
zákazníckym servisom alebo
podobnou kvaliikovanou osobou
za zvláštne pripojovacie vedenie,
aby sa zabránilo ohrozeniam.
• Dávajte pozor na to, aby sieťové
napätie súhlasilo s údajmi na ty-
povom štítku.
• Pripojte prístroj na zásuvku s
prúdovým chráničom (Residual
Current Device) s menovitým
vypínacím prúdom nie väčším
ako 30 mA.
• Prístroj chráňte pred vlhkosťou.
Prístroj nesmie byť ani vlhký, ani
sa nesmie prevádzkovať vo vlh-
kom prostredí. Vniknutie vody do
prístroja zvyšuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
• Zabráňte kontaktu tela s uzem-
nenými časťami (napr. kovové
ploty, kovové stĺpiky). Je zvýšené
riziko elektrického úrazu, keď ich
kostra je uzemnená.
• Používajte iba predlžovací kábel,
ktorý má maximálnu dĺžku 75 m
a je určený na používanie vonku.
Prierez prameňa predlžovacieho
kábla musí činiť minimálne 2,5
. Pred použitím vždy celkom
mm
2
odrolujte káblový bubon. Skont-
rolujte poškodenia kábla.
• Zapnutý prístroj nikdy neveďte
cez predlžovacie vedenie.
Predlžovacie vedenie veďte
zásadne za obsluhujúcou oso-
bou. Predlžovacie vedenie sa
môže nedopatrením pretnúť.
SK
85

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910