Herunterladen Diese Seite drucken

Úvod; Účel Použitia - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Obsah
Úvod.......................................... 80
Účel použitia .............................. 80
Všeobecný popis ........................ 81
Rozsah dodávky ............................81
Popis funkcie .................................81
Prehľad .........................................81
Technické údaje .......................... 81
Bezpečnostné pokyny ................ 82
graické znaky ..............82
upozornenia ..................................83
Práca s prístrojom ..........................83
Zvyškové riziká ..............................86
Návod na montáž ...................... 86
Vloženie/výmena kefy ....................86
Obsluha ..................................... 87
Zapínanie a vypínanie ....................87
Nastavenia na prístroji ...................87
Munka utasítások ...........................88
Výber vhodnej kefy ........................88
Čistenie a údržba ....................... 88
Čistenie ........................................88
Údržba .........................................89
Uskladnenie ............................... 89
Záruka ...................................... 90
Servisná oprava ........................ 91
Service-Center ............................ 91
Dovozca ..................................... 91
senia o zhode CE ....................... 97
80

Úvod

Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho
nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre
kvalitný produkt.
Tento prístroj bol počas výroby testovaný
na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole.
Tým je zabezpečená funkčnosť vášho prí-
stroja.
Návod na obsluhu je súčasťou tohto
produktu. Obsahuje dôležité upo-
zornenia ohľadom bezpečnosti,
obsluhy a likvidácie. Pred
používaním produktu sa oboznámte
so všetkými pokynmi pre obsluhu
a bezpečnosť. Používajte produkt
len predpísaným spôsobom a len v
uvedených oblastiach použitia.
Návod na obsluhu uschovajte a
v prípade odovzdania produktu
tretím osobám odovzdajte aj všetky
podklady.

Účel použitia

Prístroj je určený na odstraňovanie buriny
a machu v škárach platní, dlažbe alebo
obrúbnikových žľaboch v domácej oblasti.
Tento prístroj nie je vhodný na komerčné
používanie.
Každé iné používanie, ktoré nie je v tomto
návode výslovne povolené, môže viesť k
poškodeniu prístroja a predstavovať vážne
nebezpečenstvo pre používateľa. Obslu-
hujúci alebo používateľ je zodpovedný za
zranenia iných ľudí alebo poškodenia ich
majetku.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú
iným používaním než podľa určenia alebo
nesprávnou obsluhou.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910