Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 60

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
• Uważaj na odcinacz żyłki. Może
on powodować ciężkie rany cięte.
• Nigdy nie próbuj zatrzymywać
elementu tnącego (żyłki) ręką!
Zawsze czekaj, aż żyłka zatrzy-
ma się sama. Kontakt z nożami
może być przyczyną obrażeń.
• Stosuj tylko oryginalne żyłki tną-
ce. Używanie drutu metalowego
zamiast żyłki nylonowej jest
zabronione. Może to być przy-
czyną poważnych obrażeń.
• Nie używaj urządzenia do przy-
cinania trawy, która nie rośnie
na ziemi, np. trawy rosnącej na
murach, skałach itp. Używanie
maszyn do celów innych ni¿
przewidziane może być przy-
czyną niebezpiecznych sytuacji.
• Nie przechodź z pracującym
urządzeniem przez żwirowane
drogi i alejki. wir może zostać
wyrzucony i spowodować obra-
żenia.
• Nie używaj urządzenia w po-
bliżu palnych cieczy lub gazów.
Nieprzestrzeganie tej wskazów-
ki pociąga za sobą niebezpie-
czeństwo pożaru lub wybuchu.
• Przechowuj urządzenie w su-
chym, zamkniętym i niedostęp-
nym dla dzieci miejscu.
Ostrożnie! W ten sposób
unikniesz uszkodzeń urzą-
dzenia i wynikających stąd
szkód osobowych:
Pielęgnuj swoje urządzenie:
• Uważaj, by otwory wentylacyj-
ne nie były zatkane.
• Używaj tylko dostarczonych i
zalecanych przez producenta
części zamiennych i akcesoriów.
60
• Nie próbuj samodzielnie napra-
wiać urządzenia. Wszelkie pra-
ce, które nie są podane w niniej-
szej instrukcji obsługi, mogą być
wykonywane wyłącznie przez
autoryzowane przez nas punkty
serwisowe.
• Obchodź się z urządzeniem sta-
rannie i ostrożnie. Dbaj o to, by
narzędzia były zawsze czyste
– umożliwi Ci to wydajniejszą
i bezpieczniejszą pracę. Prze-
strzegaj przepisów konserwacji.
• Nie przeciążaj urządzenia. Pra-
cuj tylko w podanym zakresie
mocy. Nie używaj maszyn o
małej mocy do wykonywania
ciężkich prac. Nie używaj urzą-
dzenia do celów niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
• Przed każdym użyciem przepro-
wadź kontrolę wzrokową urzą-
dzenia. Nie używaj urządzenia,
jeżeli brakuje mu zabezpieczeń,
części mechanizmu tnącego lub
trzpieni bądź jeżeli elementy te
są zużyte albo uszkodzone.
Ochrona przed porażeniem
prądem elektrycznym:
Ostrożnie: W ten sposób unik-
niesz wypadków i zranień
wskutek porażenia prądem:
• Przed każdym użyciem spraw-
dzaj, czy przewód sieciowy i
przedłużacz nie są uszkodzone i
nie wykazują objawów zużycia.
Nie używaj urządzenia, jeżeli
kabel jest uszkodzony lub zużyty.
Uszkodzone przewody zasilają-
ce zwiększają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910