Herunterladen Diese Seite drucken

Náhradné Diely/Príslušenstvo; Záruka - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Náhradné diely / Príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-
Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center"
Ak nemáte
strana 91). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla.
Pol. Návod na obsluhu
15
11
10
13
18
Záruka
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od
dátumu zakúpenia.
Ak je prístroj poškodený, podľa zákona
máte právo ho reklamovať u výrobcu pro-
duktu. Tieto práva vyplývajúce zo zákona
nie sú našou následne opísanou zárukou
obmedzené.
Záručné podmienky
Záručná lehota začína dňom zakúpenia.
Pokladničný doklad ako originál prosím
starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô-
kaz o zakúpení.
Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú-
penia tohto produktu vyskytne materiálna
alebo výrobná chyba, produkt - podľa
nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme
alebo nahradíme. Predpokladom záruky
je, že v priebehu trojročnej lehoty bude
predložený poškodený prístroj a pokladnič-
ný doklad a stručne opísaná chyba a kedy
sa vyskytla.
90
service.eu
Označenie
Uchytenie kefy
Vodiaci valček
Plastová kefa, veľká
pomocné držadlo
Nylonová kefa
Ak sa v rámci našej záruky chyba pokryje,
obdržíte späť opravený alebo nový prístroj.
S opravou alebo výmenou produktu sa ne-
začína nová záručná doba.
Záručná doba a nárok na odstrá-
nenie vady
Záručná doba sa poskytnutím záruky
nepredlžuje. To platí aj pre nahradené a
opravené diely. Prípadné škody a nedostat-
ky vzniknuté už pri zakúpení sa musia ih-
neď po vybalení ohlásiť. Opravy vykonané
po uplynutí záručnej doby sú spoplatnené.
Rozsah záruky
Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer-
níc kvality a pred dodaním bol svedomite
kontrolovaný.
Záruka sa týka materiálových alebo výrob-
ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na
diely produktu, ktoré sú vystavené normál-
nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova-
žovať za opotrebované diely (napr. Kefy)
alebo na poškodenia na krehkých dieloch
(napr. vypínač).
Č. Artiklu
91105270
91105271
91105272
91105273
91090302

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910