Herunterladen Diese Seite drucken

Návod Na Montáž; Zvyškové Riziká; Vloženie/Výmena Kefy; Montáž Vodiaceho Valčeka - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
• Na upevnenie pre záves
predlžovacieho kábla použite
na to určený záves kábla.
• Prístroj nenoste za kábel.
Nepoužívajte kábel na vytiahnu-
tie zástrčky zo zásuvky. Kábel
chráňte pred horúčavou, olejom
a ostrými hranami.
Servis
Elektrické náradie nechajte
opraviť len kvaliikovaným
odborným personálom
a len s originálnymi
náhradnými dielmi.Tým sa
zabezpečí, že bezpečnosť príst-
roja zostane zachovaná.
Zvyškové riziká
Aj pri používaní elektrického príst-
roja podľa predpisov vždy existujú
zvyškové riziká. Nasledujúce
nebezpečenstvá môžu vzniknúť v
súvislosti s konštrukciou a prevede-
nia tohto elektrického prístroja:
a) poškodenie sluchu, ak nenosíte
vhodnú ochranu sluchu,
b) poškodenie zdravia, ktoré sú
výsledkom vibrácií pôsobiacich
na ruku/rameno, ak sa prístroj
používa dlhšiu dobu, alebo ak sa
nesprávne vedie a udržiava,
c) Poškodenia zraku, ak sa nenosí
vhodná ochranu.
Upozornenie! Tento elektrický
prístroj počas prevádzky vytvá-
ra elektromagnetické pole. Toto
pole môže za určitých okolností
ovplyvniť aktívne alebo pasív-
ne lekárske implantáty. Aby
sa zabránilo nebezpečenstvu
86
vážnych alebo smrteľných
zranení, odporúčame, aby
osoby s lekárskymi implantát-
mi konzultovali svojho lekára
alebo výrobcu lekárskeho
implantátu pred samotnou
obsluhou prístroja.
Návod na montáž
Uchytenie kefy (15), inbusový kľúč
(16), kovová kefa (17) a nylonová
kefa (18) sa nachádzajú v obid-
voch priečinkoch v pomocnom
držadle (13).
Vloženie/výmena kefy
Plastová kefa (10):
1
Uvoľnite/upevnite upevňovaciu skrutku
vo vnútri plastovej kefy (10) s inbusovým
kľúčom (16) na hlave motora (12).
Kovová kefa (17), resp. nylo-
2
nová kefa (18):
1. Uchytenie kefy (15) odtlačte od seba
a upevnite ho tak na hlave motora (12)
(pozri A ). Uchytenie kefy (15) pustite,
skočí späť do východiskovej polohy.
2. Vložte želanú kefu (17/18).
3. Na vybratie kefy odtlačte uchytenie
kefy (15) od seba a vyberte kefu
(17/18) von (pozri B ).
Montáž vodiaceho
3
valčeka
1. Nasuňte vodiaci valček (11) na hlavu
motora (12). Počuteľne zapadne.
- pri používaní plastovej kefy
(10) nasaďte vodiaci valček (11) do
prepravnej polohy (20).

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910