Herunterladen Diese Seite drucken

Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia; Práca S Prístrojom - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Značky nebezpečenstva s údaj-
mi k zabráneniu poškodení
zdravia osôb v dôsledku zá-
sahu elektrickým prúdom.
Príkazové značky (namiesto
výkričníka je vysvetľovaný prí-
kaz) s údajmi pre prevenciu
škôd.
Informačné značky s informá-
ciami pre lepšie zaobchádza-
nie s nástrojom.
Všeobecné bezpečnostné
upozornenia
Práca s prístrojom
Pozor: Vyhnete sa nehodám
a poraneniam:
Príprava:
• Tento prístroj môžu používať
deti staršie ako 8 rokov, ako aj
osoby so zníženými psychický-
mi, senzorickými alebo men-
tálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúsenosti a ve-
domostí, ak sú pod dohľadom
alebo boli zaškolené vzhľadom
na bezpečné používanie
prístroja a porozumeli
nebezpečenstvu vyplývajúcemu
z používania. Deti sa nesmú
hrať so zariadením. Čistenie a
používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
• Nikdy nedovoľte deťom alebo
iným osobám, ktoré nepozna-
jú návod na používanie, aby
používali prístroj. Miestne pred-
pisy môžu stanoviť najnižší vek
používateľa.
• Dávajte pozor, aby sa v blízkosti
pracovnej oblasti nezdržiavali
žiadne osoby ani zvieratá.
Nedovoľte, aby sa niekto prístro-
ja dotýkal. Dávajte zvlášť pozor
na deti.
• Pri práci noste vždy vhodný pra-
covný odev a ochranné vybavenie:
- Noste ochranné okuliare.
Nedodržiavanie môže viesť k
poraneniam očí vymrštenými
predmetmi.
- Pri práci noste ochranu sluchu.
- Noste čižmy alebo obuv s
protišmykovou podrážkou a
robustné, dlhé nohavice, ako
aj pracovné rukavice. Prístroj
nepoužívajte, keď chodíte bosí
alebo nosíte otvorené sandále.
• Nikdy nepracujte s poškodeným
alebo neúplným zariadením
alebo bez súhlasu výrobcu
neupravujte zariadenie. Prístroj
nikdy nepoužívajte s chybným
ochranným vybavením. Pred
použitím skontrolujte bezpečný
stav prístroja, zvlášť spínača a
ochranného krytu.
• Nikdy neodstavujte z prevádzky
ochranné zariadenia (ochra-
na proti striekaniu). Tým sa
zabezpečí, že bezpečnosť príst-
roja zostane zachovaná.
Používanie:
• Pri práci dávajte pozor na
bezpečný postoj. Pri práci na
svahu buďte zvlášť opatrní.
• Nepracujte s prístrojom, keď ste
unavení alebo po použití alko-
holu, drog alebo liekov. Vždy si
včas vložte prestávku v práci.
• Nepracujte v daždi, zlých pove-
ternostných podmienkach alebo
SK
83

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910