Herunterladen Diese Seite drucken

Restrisico's - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
vocht. Het apparaat mag
noch vochtig zjn noch in een
vochtige omgeving worden
gebruikt. Het binnendringen
van water in het apparaat
verhoogt het risico op een
elektrische schok.
• Vermjdt lichaamskontakt met
geaarde voorwerpen (bjv.
metalen omheiningen, metalen
palen). Er bestaat een verhoogd
risico door een elektrische
schok als uw lichaam geaard
is.
• Gebruik enkel stroomkabels, die
maximaal 75 m lang zjn en voor
gebruik buitenshuis geschikt zjn.
De doorsnede van de geslagen
leider van de stroomkabel moet
minstens 2,5 mm
een kabelhaspel voor gebruik
steeds volledig af. Kontroleer de
kabel op beschadigingen.
• Gebruik voor het aanbrengen
van de verlengkabel de
daarvoor bedoelde haak.
• Laat een beschadigde
stroomkabel door ons
servicecenter of door een
geljkwaardig gekwaliiceerde
persoon vervangen om gevaren
te vermjden.
• Draag het apparaat niet aan
dekabel. Gebruik de kabel niet
om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Bescherm de kabel
tegen hitte, olie en scherpe
kanten. Het netaansluitingssnoer
zou beschadigd kunnen worden.
SERVICE
Laat uw elektrisch
gereedschap uitsluitend
48
2
bedragen. Rol
door gekwaliiceerd,
vakkundig geschoold
personeel en enkel met
originele reserveonderdelen
repareren. Daardoor wordt
verzekerd dat de veiligheid van het
elektrische gereedschap in stand
gehouden wordt.

RESTRISICO'S

Ook als u dit elektrische
gereedschap zoals voorgeschreven
bedient, bljven er altjd restrisico's
bestaan. Volgende gevaren
kunnen zich in verband met de
constructiewjze en uitvoering van dit
elektrische gereedschap voordoen:
a) Oogletsel als er geen geschikte
oogbescherming wordt gedragen.
b) Gehoorschade indien er geen
geschikte gehoorbescherming
gedragen wordt.
c) Schade aan de gezondheid,
die van hand-/armtrillingen het
gevolg zjn indien het apparaat
gedurende een langere periode
gebruikt wordt of niet zoals
reglementair voorgeschreven
beheerd en onderhouden wordt.
Waarschuwing! Dit elektrische
gereedschap produceert
tjdens de werking een
elektromagnetisch veld.
Dit veld kan in bepaalde
omstandigheden actieve
of passieve medische
implantaten in negatieve zin
beïnvloeden. Om het gevaar
voor ernstige of dodeljke
verwondingen te verminderen,
adviseren wj personen met
medische implantaten, hun

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910