Herunterladen Diese Seite drucken

Munka Utasítások; Čistenie A Údržba; Výber Vhodnej Kefy; Čistenie - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Munka utasítások
Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
• Kefu pred jej použitím skontroluj-
te. Nepoužívajte poškodené kefy.
Poškodenú alebo opotrebovanú
kefu vymeňte.
• Používajte len originálne kefy.
• Nepracujte pri daždi alebo na mokrom
podklade. Je nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Na svahoch pracujte vždy priečne k
svahu.
• Zabráňte kontaktu s pevnými
prekážkami (kamene, múry, latkové
ploty atď.), aby ste nepoškodili prístroj.
• Pri prestávkach v práci a na prepravu
prístroj vypnite a počkajte na
zastavenie kefy.
Práca s prístrojom:
V žiadnom prípade neprechád-
zajte kefou cez plastový alebo iný
podlahový materiál. Mohli by ste
poškrabať alebo poškodiť povrch. Za
z toho vyplývajúce škody nepreberá-
me žiadne ručenie.
• Prístroj veďte v krokovej rýchlosti.
• Šípka na ochrane proti striekaniu
udáva smer otáčania kefy.
• Pred použitím otestujte prístroj na
citlivých podlahách na nenápadnom
mieste.
Výber vhodnej kefy
Výmena kefy je opísaná v kapitole „Ná-
vod na montáž".
Kovová kefa (č.
Na odstraňovanie zatvrdnutých lišajníkov
a machov na necitlivom podklade.
88
17):
Kovovú kefu používajte iba na ne-
citlivom podklade (cesta, chodník),
pretože podlahová krytina by sa
mohla poškodiť, resp. poškrabať.
Nylonová kefa (č.
Na odstraňovanie buriny, lišajníkov a ma-
chu z malých úzkych škár.
Plastová kefa (č.
Na odstraňovanie buriny, lišajníkov a ma-
chu zo širokých škár a na čistenie menších
plôch.
Čistenie a údržba
Pred začatím akýchkoľvek
prác na prístroji vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.
Práce, ktoré nie sú opí-
sané v tomto návode na
používanie, nechajte vykonať
nami splnomocneným
zákazníckym miestom.
Nebezpečenstvo poranenia!
Čistenie
Neostrekujte tento nástroj vodou
a nečistite ho pod tečúcou vodou.
Existuje nebezpečenstvo elektrické-
ho úderu a nástroj by sa mohol
poškodiť.
Prístroj udržiavajte vždy čistý.
Nepoužívajte žiadne ostré čistiace
prostriedky, resp. rozpúšťadlá.
• Po každom použití vyčistite prístroj,
kefu a ochranu proti striekaniu mäkkou
kefou alebo handrou.
• Vetraciu štrbinu udržiavajte čistú.
18):
10):

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910