Herunterladen Diese Seite drucken

Instrukcja Montażu; Wkładanie I Wymiana Szczotki; Montaż Rolki Prowadzącej; Montaż Dodatkowej Rękojeści - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
a) Ryzyko uszkodzenia oczu w
przypadku braku odpowiedniej
ochrony oczu.
b) Uszkodzenia słuchu w razie
niekorzystania z odpowiednich
elementów ochrony słuchu.
c) Szkody na zdrowiu będące skut-
kiem działania wibracji na rękę
i ramię, jeżeli urządzenie jest
używane przez długi czas lub nie
jest odpowiednio prowadzone i
przepisowo konserwowane.
Ostrzeżenie! To urządzenie
elektryczne wytwarza w czasie
pracy pole elektromagnetyczne.
Pole to może w określonych
warunkach wpływać na ak-
tywne lub pasywne implantaty
medyczne. Aby zmniejszyć
niebezpieczeństwo doznania
poważnych lub śmiertelnych
obrażeń, zalecamy osobom
posiadającym implantaty
medyczne skonsultowanie się
z lekarzem i producentem im-
plantatu przed rozpoczęciem
obsługiwania maszyny.
Instrukcja montażu
Uchwyt szczotki (15), klucz im-
busowy (16), szczotka metalowa
(17) i szczotka nylonowa (18)
znajdują się w dwóch schowkach
w rękojeści dodatkowej (13).
Wkładanie i wymiana szczotki
Szczotka plastikowa (10):
1
Odkręć / zamocuj śrubę mocującą wewnątrz
szczotki plastikowej (10) za pomocą klucza
imbusowego (16) na głowicy silnika (12).
62
Szczotka metalowa (17),
2
lub szczotka nylonowa (18):
1. Rozłącz uchwyt szczotki (15) i zamocuj
go w ten sposób na głowicy silnika
(12).(patrz A ) Zwolnij uchwyt szczotki
(15), uchwyt wraca w położenie
wyjściowe.
2. Włóż żądaną szczotkę (17/18).
3. Aby wyjąć szczotkę, rozłącz uchwyt
szczotki (15) i wyjmij szczotkę (17/18)
(patrz B ).
Montaż rolki prowadzącej
1. Załóż rolkę prowadzącą (11) na
3
głowicę silnika (12). Słychać jej
zatrzaśnięcie.
- w przypadku użycia szczot-
ki plastikowej (10) umieść
rolkę prowadzącą (11) w pozycji
transportowej (20).
- w przypadku użycia sz-
czotki metalowej / szczotki
nylonowej (17/18) umieść rolkę
prowadzącą (11) w pozycji robo-
czej (19).
2. Odłącz rolkę prowadzącą (11)
naciskając przycisk blokady (21) i
zdejmując rolkę prowadzącą (11).
Montaż dodatkowej
rękojeści
1. Odkręć rękojeść dodatkową (13).
4
2. Włóż rękojeść dodatkową (13)
do uchwytu poniżej rękojeści (1).
3. Przykręć rękojeść dodatkową
(13) za pomocą śruby z chwytem
gwiazdowym (6).
Dostępnych jest kilka stopni
blokady.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910