Herunterladen Diese Seite drucken

Algemene Veiligheidsinstructies - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Looprichting borstel
Push
Bediening, borstelhouder
Pull
Symbolen in de gebruiks-
aanwjzing
Gevaarsymbool met
informatie over de pre-
ventie van personen- of
zaakschade.
Waarschuwingsbord
met informatie voor het
voorkomen van letsels
door elektrische schok.
Gebodsteken (in plaats van
het uitroepingsteken wordt
het gebod toegelicht) met
informatie over de preventie
van schade.
Aanduidingsteken met infor-
matie over hoe u het appa-
raat beter kunt gebruiken.
Algemene
veiligheidsinstructies
Werken met het apparaat
Opgelet: zo vermjdt u onge-
vallen en verwondingen:
Voorbereiding:
• Dit apparaat kan door
kinderen vanaf 8 jaar
en ouder en tevens door
personen met verminderde
fysieke, zintuigljke of mentale
capaciteiten of met een gebrek
aan ervaring en kennis
gebruikt worden wanneer ze
onder toezicht staan of met
het oog op het gebruik van
het apparaat geïnstrueerd
werden en zich van de daaruit
resulterende gevaren bewust
zjn. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging
en gebruikersonderhoud
mogen niet door kinderen
zonder toezicht doorgevoerd
worden.
• Sta nooit toe dat kinderen
of andere personen, die de
bedieningshandleiding niet
kennen, het apparaat gebruiken.
Lokale bepalingen kunnen de
minimumleeftjd van de persoon,
die met het apparaat werkt,
vastleggen.
• Zorg ervoor dat er geen andere
personen of dieren in de
buurt van het werkterrein zjn.
Zorg ervoor dat niemand het
apparaat of het snoer aanraakt.
Let vooral op met kinderen.
• Draag bj het werk steeds
geschikte werkkleding en
beschermende uitrusting:
- Draag een veiligheidsbril.
Bj niet-naleving kunnen
verwondingen aan de
ogen door weggeslingerde
onderdelen ontstaan.
- Draag bj het werk een
gehoorbescherming.
- Draag laarzen of schoenen
met antislipzool en een
robuuste lange broek en
ook werkhandschoenen.
Gebruik het apparaat niet als
u blootsvoets stapt of open
sandalen draagt.
• Werk niet met een beschadigd,
onvolledig of zonder de
NL
BE
45

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910