Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Symboly A Piktogramy - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
kterým se elektrické nářadí
používá. Existuje nutnost stanovit
bezpečnostní opatření pro ochranu
obsluhy, spočívající v odhadnutí
přerušení funkce za podmínek
skutečného používání (přitom je
třeba zohlednit všechny podíly pro-
vozního cyklu, například doby, v
nichž je elektrické nářadí vypnuté,
a doby, v nichž je sice zapnuté, ale
běží bez zatížení).
Bezpečnostní pokyny
POZOR! Při používání elektrických
nástrojů je třeba pro ochranu proti
elektrickému úderu, nebezpečí po-
ranění a požáru, dbát na následují-
cí zásadní bezpečnostná opatření.
Před používáním tohoto elektrické-
ho přístroje si přečtěte tyto pokyny.
Bezpečnostním pokyny uchovávejte
na vhodném místě.

Symboly a piktogramy

Symboly na přístroji
Pozor!
Přečtěte si návod k použití
Nebezpečí poranění
odmrštěním dílů! Ostatní
osoby se nesmí pohybovat
v rizikové oblasti.
Pozor!
Nebezpečí zranění točícím
se nástrojem!
Mějte ruce a nohy v
bezpečné vzdálenosti.
70
Používejte ochranu
zraku a sluchu.
Přístroj nevystavujte vlhkosti.
Pozor! Před čisticími a
údržbářskými pracemi na
nástroji vypněte nástroj a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Noste ochranné rukavice!
Údaj o hladině hluku L
v dB
Elektrické přístroje nepatří do
domácího odpadu.
Třída ochrany II
Směr chodu kartáče
Obsluha, upnutí kartáče
Push
Pull
Symboly v návodu
Výstražné značky s údaji pro
zabránění škodám na zdraví
anebo věcným škodám.
Označení nebezpečí s infor-
macemi o zabránění zranění
osob v důsledku zasažení
elektrickým proudem.
Příkazové značky (za
vykřičníkem je vysvětlen příkaz)
s údaji pro prevenci škod.
Informační značky s infor-
macemi pro lepší zacházení
s nástrojem.
WA

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910