Herunterladen Diese Seite drucken

Garantie - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Garantie

Geachte cliënte, geachte klant,
U krjgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te
rekenen vanaf de datum van aankoop.
Ingeval van gebreken aan dit apparaat
heeft u tegenover de verkoper van
het apparaat wetteljke rechten. Deze
wetteljke rechten worden door onze
hierna beschreven garantie niet beperkt.
Garantievoorwaarden
De garantietermjn begint met de datum
van aankoop. Gelieve de originele kassa-
bon goed te bewaren. Dit document wordt
als bewjs van de aankoop benodigd.
Indien er zich binnen drie jaar, te rekenen
vanaf de datum van aankoop van dit ap-
paraat, een materiaal- of fabricagefout
voordoet, wordt het apparaat door ons
– naar onze keuze – voor u gratis gerepa-
reerd of vervangen. Deze garantievergoe-
ding stelt voorop dat binnen de termjn van
drie jaar het defecte apparaat en het be-
wjs van aankoop (kassabon) voorgelegd
en dat schrifteljk kort beschreven wordt,
waarin het gebrek bestaat en wanneer het
zich voorgedaan heeft.
Als het defect door onze garantie gedekt
is, krjgt u het gerepareerde of een nieuw
apparaat terug. Met herstelling of uitwis-
seling van het apparaat begint er geen
nieuwe garantieperiode.
Garantieperiode en wetteljke
kwaliteitsgarantie
De garantieperiode wordt door de ga-
rantievergoeding niet verlengd. Dit geldt
ook voor vervangen en gerepareerde
onderdelen. Eventueel al bj de aankoop
bestaande beschadigingen en gebreken
moeten onmiddelljk na het uitpakken ge-
meld worden. Na het verstrjken van de
garantieperiode tot stand komende repara-
ties worden tegen verplichte betaling van
de kosten uitgevoerd.
Omvang van de garantie
Het apparaat werd volgens strikte kwali-
teitsrichtljnen zorgvuldig geproduceerd en
vóór alevering nauwgezet getest.
De garantievergoeding geldt voor materiaal-
of fabricagefouten. Deze garantie is niet
van toepassing op apparaatonderdelen, die
aan een normale sljtage blootgesteld zjn en
daarom als aan sljtage onderhevige onder-
delen beschouwd kunnen worden (b.v. bor-
stels) of op beschadigingen aan breekbare
onderdelen (b.v. schakelaars).
Deze garantie valt weg wanneer het ap-
paraat beschadigd, niet oordeelkundig
gebruikt of niet onderhouden werd. Voor
een vakkundig gebruik van het apparaat
dienen alle in de gebruiksaanwjzing ver-
melde aanwjzingen nauwgezet in acht ge-
nomen te worden. Gebruiksdoeleinden en
handelingen, die in de gebruiksaanwjzing
afgeraden worden of waarvoor gewaar-
schuwd wordt, dienen onvoorwaardeljk
vermeden te worden.
Het apparaat is uitsluitend voor het privé-
en niet voor het commerciële gebruik be-
stemd. Bj een verkeerde of onoordeelkun-
dige behandeling, toepassing van geweld
en bj ingrepen, die niet door het door ons
geautoriseerde serviceiliaal doorgevoerd
werden, valt de garantie weg.
Afhandeling ingeval van garantie
Gelieve aan de volgende aanwjzingen
gevolg te geven om een snelle behande-
ling van uw verzoek te garanderen:
• Gelieve voor alle aanvragen de kas-
sabon en het identiicatienummer
(IAN 308713) als bewjs van de aan-
koop klaar te houden.
NL
BE
53

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910