Herunterladen Diese Seite drucken

Obsluha; Zapnutí A Vypnutí; Nastavení Na Přístroji; Pracovní Pokyny - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Obsluha

Hrozí nebezpečí úrazu!
Před každým použitím zkon-
trolujte funkčnost přístroje.
Při práci s přístrojem vždy
noste ochranu očí.
Před prováděním veškerých
prací na přístroji vytáhněte
zástrčku ze sítě. Hrozí
nebezpečí poranění.
Dbejte na odpovídající akustickou
ochranu a místní předpisy.
Zapnutí a vypnutí
1. Pro odlehčení od tahu vyformujte z
konce prodlužovacího kabelu smyčku a
zavěste ji do zařízení pro odlehčení od
tahu (5). Viz detailní obrázek
2. Připojte tento nástroj na síťové napětí.
3. Pro zapnutí placem aktivujte blokaci
zapnutí (4) a potom stiskněte spínač/
vypínač (2). Blokaci zapnutí opět
uvolněte.
4. Pro vypnutí uvolněte spínač/vypínač (2).
Zapnutí na trvalý chod není možné.
Po vypnutí přístroje se kartáč ještě
několik sekund otáčí. Ruce a nohy
udržujte v bezpečné vzdálenosti.
Zapínač/vypínač se nes-
mí zaaretovat. Je-li spínač
poškozen, není nadále dovo-
leno s přístrojem pracovat.
Nebezpečí zranění, pokud
se po puštění zapínače/
vypínače motor nevypne.
Nastavení na přístroji
Nastavení délky:
Teleskopická násada Vám umožňuje nasta-
vit přístroj na svou osobní velikost.
Povolte objímku se závitem (7). Tele-
skopickou násadu (8) prodlužte na
požadovanou délku a opět utáhněte objím-
ku se závitem.
Nastavení ochrany proti stříkání:
Ochranu proti stříkání (9) můžete přestavit
posunutím dopředu a dozadu.
Nastavení pčtu otáček:
Počet otáček můžete nastavit regulátorem
otáček (14) v šesti stupních.
Pracovní pokyny
.
• Zkontrolujte kartáč před
• Používejte pouze originální
• Nepracujte za deště ani na mo-
• Na svazích pracujte vždy příčně
• Zabraňte kontaktu s pevnými
• Během přestávek a pro přepravu
Pozor, nebezpečí poranění!
jeho použitím. Nepoužívejte
poškozené kartáče. Vyměňte
poškozený nebo opotřebovaný
kartáč.
kartáče.
krém povrchu. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
po úbočí.
překážkami (kameny, zdiva,
laťkové ploty, atd), aby nedošlo k
poškození přístroje.
přístroj vypněte a vyčkejte úplné
zastavení kartáče.
CZ
75

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910