Herunterladen Diese Seite drucken

Reparatieservice; Service-Center; Importeur - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
• Gelieve het artikelnummer uit het type-
plaatje.
• Indien er zich functiefouten of andere
gebreken voordien, contacteert u in
eerste instantie de hierna vernoemde ser-
viceafdeling telefonisch of per e-mail. U
krjgt dan bjkomende informatie over de
afhandeling van uw klacht.
• Een als defect geregistreerd apparaat
kunt u, na overleg met onze klantenser-
vice, mits toevoeging van het bewjs van
aankoop (kassabon) en de vermelding,
waarin het gebrek bestaat en wanneer
het zich voorgedaan heeft, voor u franco
naar het u medegedeelde serviceadres
zenden. Om problemen bj de accepta-
tie en extra kosten te vermjden, maakt
u onvoorwaardeljk uitsluitend gebruik
van het adres, dat u medegedeeld
wordt. Zorg ervoor dat de verzending
niet ongefrankeerd, als volumegoed,
per expresse of via een andere speciale
verzendingswjze plaatsvindt. Gelieve
het apparaat met inbegrip van alle bj
de aankoop bjgeleverde accessoires in
te zenden en voor een voldoende veilige
transportverpakking te zorgen.

Reparatieservice

U kunt reparaties, die niet onder de ga-
rantie vallen, tegen berekening door ons
serviceiliaal laten doorvoeren. Zj maakt
graag voor u een kostenraming op.
Wj kunnen uitsluitend apparaten behande-
len, die voldoende verpakt en gefrankeerd
ingezonden werden.
Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd
en met een aanwjzing op het defect naar
ons serviceiliaal te zenden.
Ongefrankeerd – als volumegoed, per
expresse of via een andere speciale
verzendingswjze – ingezonden apparaten
worden niet geaccepteerd.
54
De afvalverwerking van uw defecte inge-
zonden apparaten voeren wj gratis door.

Service-Center

Service Nederland
NL
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.nl
IAN 308713
Service België
BE
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.be
IAN 308713

Importeur

Gelieve in acht te nemen dat het volgende
adres geen serviceadres is. Contacteer in
eerste instantie het hoger vermelde service-
center.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Duitsland
www.grizzly-service.eu

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910