Herunterladen Diese Seite drucken

Všeobecné Bezpečnostní Pokyny - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
Práce s nástrojem
Pozor: Takto se vyvarujete
úrazům a poraněním:
Příprava:
• Tento přístroj mohou používat
děti od 8 roků jakož i oso-
by se sníženými fyzickými,
senzorickými anebo men-
tálními schopnostmi, anebo
s nedostatkem zkušeností a
vědomostí, pokud jsou pod
dozorem anebo byli pouče-
né o bezpečném používaní
přístroje a rozumějí rizikům,
které z toho vyplývají. Děti si
s přístrojem nesmí hrát. Děti
nesmí vykonávat čistění a
údržbu bez dozoru.
• Nikdy nedovolte používat tento
nástroj dětem anebo jiným oso-
bám, které neznají návod k ob-
sluze. Místní ustanovení mohou
stanovit minimální věk obsluhují-
cí osoby.
• Nepřipouštějte přiblížení lidí –
především dětí – a domácích
zvířat k tomuto nástroji. Přerušte
práci, když se tyto zdržují v
blízkosti.
• Používejte pracovní oděv a osob-
ní ochrannou výstroj! Zásadně
noste ochranné brýle anebo
ochranu očí, ochranu sluchu,
holiny anebo obuv s podrážkou
odolnou proti skluzu a robustní,
dlouhé kalhoty jakož i pracovní
rukavice. Nepoužívejte tento ná-
stroj, když jste bosi anebo když
nosíte otevřené sandály.
Ochranné zařízení a osobní
ochranné výstroje chrání Vaše
vlastní zdraví a zdraví ostatních
a zabezpečují plynulý provoz
tohoto nástroje.
• Nepracujte s poškozeným, neúpl-
ným anebo bez souhlasu výrobce
přestavěným nástrojem. Nikdy ne-
používejte tento nástroj s defektní
ochrannou výstrojí. Kontrolujte
před používáním tohoto nástroje
jeho bezpečnostní stav, obzvlášť
stav síťového přívodního vedení,
vypínače a ochranného krytu.
Nikdy nezrušte účinnost ochran-
ných zařízení.
Tím je zajištěno, že zůstane za-
chována bezpečnost přístroje.
Použití:
• Dbejte při práci na bezpečný
postoj. Buďte obzvlášť opatrni
při práci na svahu. Takto mů-
žete v případě neočekávaných
situací lépe kontrolovat přístroj.
• Nepracujte s tímto nástrojem,
jste-li unaveni anebo po požití
alkoholu anebo tabletek. Udě-
lejte si vždy včas pracovní pře-
stávku. Moment nepozornosti
při používání přístroje může vést
k těžkým poraněním.
• Nepracujte za deště, při špat-
ném počasí anebo ve vlhkém
prostředí. Pracujte pouze za
dobrého osvětlení. Takto zabrá-
níte nehodám.
• Když zapínáte motor a při běží-
cím motoru, držte řezací strunu
vzdáleně od všech částí těla,
především od rukou a od no-
hou. Hrozí nebezpečí pořezání.
• Nestartujte tento nástroj, když
je v obrácené poloze anebo
CZ
71

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910