Herunterladen Diese Seite drucken

Montáž Pomocného Držadla; Obsluha; Zapínanie A Vypínanie; Nastavenia Na Prístroji - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
- pri používaní kovovej/nylono-
vej kefy (17/18) nasaďte vodiaci
valček (11) do pracovnej polohy (19).
2. Uvoľnite vodiaci valček (11) tak, že
stlačíte aretačné tlačidlo (21) a stiahne-
te vodiaci valček (11).
Montáž pomocného
4
držadla
1. Pomocné držadlo (13) odskrutkujte od
seba.
2. Nasaďte pomocné držadlo (13) do
držiaka pod držadlom (1).
3. Pomocné držadlo (13) pevne priskrut-
kujte pomocou skrutky držadla (6). Sú
možné viaceré zaskakovacie stupne.

Obsluha

Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
Pred každým použitím skont-
rolujte funkčnosť prístroja. Pri
práci s prístrojom noste vždy
ochranu očí.
Pred všetkými práca-
mi na prístroji vytiahnite
sieťovú zástrčku. Existuje
nebezpečenstvo poranenia.
Dbajte na ochranu proti hluku a
dodržujte miestne predpisy.
Zapínanie a vypínanie
1. Na odľahčenie od ťahu vytvarujte z
konca predlžovacieho kábla slučku a
zaveste túto na odľahčenie od ťahu (5).
Pozri detailný obrázok
2. 2. Prístroj pripojte na sieťové napätie.
3. Na zapnutie stlačte palcami bloko-
vanie zapnutia (4) a potom stlačte
4. Na vypnutie vypínač zap/vyp (2)
Nastavenia na prístroji
Prestavenie dĺžky:
Teleskopické držadlo vám umožňuje
nastaviť prístroj na vašu individuálnu
výšku.
Uvoľnite skrutkovaciu objímku (7). Upevnite
teleskopické držadlo (8) na želanú dĺžku
a znova pevne naskrutkujte skrutkovaciu
objímku.
Nastavenie ochrany proti striekaniu:
Ochranu proti striekaniu (9) môžete
prestaviť tak, že ju presuniete dopredu a
späť.
Nastavenie otáčok:
Otáčky môžete nastaviť na regulátore
otáčok (14) v šiestich stupňoch.
.
vypínač zap/vyp (2). Blokovanie zap-
nutia znova pustite.
pustite. Zapnutie trvalého chodu nie je
možné.
Po vypnutí prístroja sa kefa otáča
ešte niekoľko sekúnd. Nedržať v
blízkosti rúk a nôh.
Vypínač zap/vyp sa nes-
mie aretovať. Ak by mal
byť vypínač poškodený, s
prístrojom sa nesmie viac
pracovať. Nebezpečenstvo
poranenia, keď po pustení
vypínača zap/vyp motor nie
je vypnutý.
SK
87

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910