Herunterladen Diese Seite drucken

Zagrożenia Ogólne - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Trzymaj przewody przedłuża-
czy z daleka od pracujących
narzędzi tnących. Jeżeli prze-
wód został uszkodzony pod-
czas użytkowania, należy go
natychmiast odłączyć od sieci.
NIE DOTYKAJ PRZEWODU
PRZED ODŁĄCZENIEM GO OD
SIECI ELEKTRYCZNEJ !
Niebezpieczeństwo z powodu
porażenia prądem elektrycznym.
• Jeżeli kabel zasilający tego urzą-
dzenia jest uszkodzony, musi on
zostać wymieniony na specjalny
kabel zasilający, dostępny u pro-
ducenta lub w jego serwisie.
• Uważaj, by napięcie sieciowe
było zgodne z danymi znajdu-
jącymi się na tabliczce znamio-
nowej.
• Przyłączaj urządzenie w miarę
możliwości wyłącznie do gniaz-
dek wyposażonych w element
ochronny zabezpieczający
przez prądem uszkodzeniowym
(Residual Current Device) o war-
tości nie większej od 30 mA.
• Chroń urządzenie przed wodą
i wilgocią. Urządzenie nie
może być wilgotne ani praco-
wać w wilgotnym otoczeniu.
Przeniknięcie wody do urządze-
nia zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
• Unikaj kontaktu części ciała
z uziemionymi częściami (np.
ogrodzenia metalowe, słupki
metalowe). Ryzyko porażenia
prądem zwiększa się, gdy ciało
jest uziemione.
• Używaj tylko przeznaczonych
do stosowania na dworze prze-
dłużaczy o długości najwyżej
75 m. Przekrój żyły kabla prze-
dłużacza musi wynosić co naj-
mniej 2,5 mm
zawsze odwijaj kabel z bębna
kablowego. Zawsze sprawdzaj,
czy kabel nie jest uszkodzony.
• Nigdy nie przesuwaj włączo-
nego urządzenia nad kablem
prądowym wzgl. kablem prze-
dłużacza. Kabel prądowy powi-
nien być zawsze prowadzony za
osobą pracującą urządzeniem.
Przedłużacz można przez nie-
uwagę przeciąć.
• Do mocowania kabla przedłuża-
cza używaj tylko przewidziane-
go do tego celu zaczepu kabla.
• Nie noś urządzenia trzymając
za kabel. Nie wyciągaj wtyczki
z gniazdka, ciągnąc za kabel.
Chroń kabel przed gorącem,
olejem i ostrymi krawędziami.
Przewód zasilający może zostać
uszkodzony.
SERWIS
Zlecaj naprawy narzędzia
elektrycznego tylko wy-
kwaliikowanemu perso-
nelowi i tylko z użyciem
oryginalnych części za-
miennych. Pozwoli to zacho-
wać bezpieczeństwo użytkowa-
nia narzędzia elektrycznego.
ZAGROŻENIA OGÓLNE
Nawet przy przepisowej obsłudze
urządzenia elektrycznego wystę-
pują tzw. zagrożenia ogólne. W
związku z konstrukcją i sposobem
pracy urządzenia elektrycznego
mogą występować następujące za-
grożenia ogólne:
PL
. Przed użyciem
2
61

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910