Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 47

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Opgelet! Zo vermjdt u
schade aan het apparaat
en eventueel daaruit
voortvloeiende lichameljke
letsels:
Onderhoud uw apparaat:
• Let erop dat de luchtgaten niet
verstopt zjn.
• Gebruik uitsluitend
vervangstukken onderdelen,
die door de producent worden
geleverd en aanbevolen.
• Probeer het apparaat niet zelf te
repareren. Al de handelingen,
die in deze handleiding niet
worden vernoemd, mogen enkel
door een door ons aangewezen
klantendienst worden uitgevoerd.
• Behandel uw apparaat met zorg.
Houd werktuigen netjes om beter
en veiliger te kunnen werken. Volg
de onderhoudsvoorschriften op.
• Overbelast uw apparaat
niet. Werk uitsluitend in het
aangegeven prestatiebereik.
Gebruik geen machines met
een zwakke capaciteit voor
zware werkzaamheden.
Gebruik uw apparaat niet voor
doeleinden, waarvoor het niet
bestemd is.
• Voer telkens vóór gebruik
een visuele controle van het
apparaat door. Gebruik
het apparaat niet als er
veiligheidsmechanismen,
onderdelen van de
snjdinrichting of bouten
ontbreken, versleten of
beschadigd zjn.
Elektrische veiligheid:
Opgepast: zo vermjdt u
ongevallen en verwondingen
door een elektrische schok:
• Ga met een ingeschakeld
apparaat nooit over het
verlengsnoer. Breng het
verlengsnoer in principe achter
de gebruiker.
Wordt de leiding gedurende het
gebruik beschadigd, scheidt u
deze onmiddelljk van het net.
DE LEIDING NIET AANRAKEN,
ALVORENS DEZE VAN HET
NET GESCHEIDEN IS. Gevaar
voor een elektrische schok.
• Controleer telkens vóór
gebruik het netaansluitingssnoer
en de verlengkabel op
beschadigingen en veroudering.
Gebruik het apparaat niet
als de kabel beschadigd of
versleten is. Beschadigde
netaansluitingssnoeren verhogen
het risico op een elektrische
schok.
• Als het netsnoer van dit
apparaat beschadigd wordt,
moet het vervangen worden
door een speciaal netsnoer,
dat via de fabrikant of via
zjn klantenserviceafdeling
verkrjgbaar is.
• Let er op, dat de netspanning
met de gegevens op het
typelabel overeenkomt.
• Sluit het apparaat, als het
mogeljk is, enkel aan op een
lekstroomschakelaar met een
afslagstroom van maximaal
30 mA.
• Bescherm het apparaat tegen
NL
BE
47

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910