Herunterladen Diese Seite drucken

Gwarancja - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL

Gwarancja

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
na zakupione urządzenie otrzymują Pań-
stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu.
W przypadku wad tego produktu przysłu-
gują Państwu ustawowe prawa w stosunku
do sprzedawcy produktu. Prawa te nie są
ograniczone przez naszą przedstawioną
niżej gwarancję.
Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się z datą
zakupu. Prosimy zachować oryginalny pa-
ragon. Będzie on potrzebny jako dowód
zakupu.
Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu
tego produktu wystąpi wada materiałowa
lub fabryczna, produkt zostanie – wedle
naszego wyboru – bezpłatnie naprawiony
lub wymieniony. Gwarancja zakłada, że w
okresie trzech lat uszkodzone urządzenie
zostanie przesłane wraz z dowodem za-
kupu (paragonem) z krótkim opisem, gdzie
wystąpiła wada i kiedy się pojawiła.
Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją,
otrzymają Państwo z powrotem naprawio-
ny lub nowy produkt. (Wraz z naprawą
lub wymianą produktu okres gwarancji nie
biegnie na nowo.)
Okres gwarancji i ustawowe rosz-
czenia z tytułu wad
Okres gwarancji nie wydłuża się z po-
wodu świadczenia gwarancyjnego. Obo-
wiązuje to również dla wymienionych lub
naprawionych części. Ewentualne uszko-
dzenia i wady istniejące już w momencie
zakupu należy zgłosić bezzwłocznie po
rozpakowaniu. Naprawy przypadające
po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
66
Zakres gwarancji
Urządzenie wyprodukowano z zacho-
waniem staranności zgodnie z surowymi
normami jakościowymi i dokładnie spraw-
dzono przed wysyłką.
Gwarancja obowiązuje dla wad mate-
riałowych lub fabrycznych. Gwarancja
nie rozciąga się na części produktu, które
podlegają normalnemu zużyciu i można je
uznać za części zużywalne (np. szczotki),
oraz na uszkodzenia części delikatnych
(np. przełączniki).
Gwarancja przepada, jeśli produkt został
uszkodzony, nie był zgodnie z przezna-
czeniem użytkowany i konserwowany.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
wiąże się z przestrzeganiem wszystkich
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Należy bezwzględnie unikać zastosowań
i działań, których odradza się lub przed
którymi ostrzega się w instrukcji obsługi.
Produkt jest przeznaczony do użytku
prywatnego, a nie komercyjnego. W przy-
padku niewłaściwego i nieodpowiedniego
obchodzenia się z urządzeniem, stosowa-
nia „na siłę" i zabiegów, które nie zostały
przeprowadzone przez nasz autoryzowa-
ny oddział, gwarancja wygasa.
Realizacja w przypadkach objętych
gwarancją
Aby zagwarantować szybkie przetworze-
nie Państwa sprawy, prosimy o przestrze-
ganie poniższych wskazówek:
W przypadku wszelkich zapytań
prosimy o przygotowanie paragonu i
numeru identyikacyjnu jako dowodu
zakupu (IAN 308713).
Numer artykułu znajduje się na tablicz-
ce znamionowej.
W przypadku wystąpienia usterek lub
innych wad prosimy o skontaktowanie
się z wymienionym niżej działem ser-

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PUB 500 A1

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910