Herunterladen Diese Seite drucken

Preklad Originálneho Prehlá- Senia O Zhode Ce - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Týmto potvrdzujeme, že
Univerzálna kefa
konštrukčnej rady PUB 500 A1
Poradové číslo
201812000001 - 201812048000
zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení:
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU*
Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i ná-
rodné normy a predpisy:
EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN ISO 12100:2010 • EN 62233:2008
EN 1083-2:1997 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009
Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode je výrobca:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, GERMANY
05.01.2019
* Vyššie popísaný predmet vyhlásenia spĺňa predpisy smernice 2011/65/EU Európskeho
parlamentu a Rady z 8. júna 2011 pre obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v
elektrických a elektronických prístrojoch.
Preklad originálneho prehlásenia o
(Osoba splnomocnená na zostavenie dokumentácie)
zhode CE
Christian Frank
97

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910