Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 72

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
když se nenachází v pracovní
poloze.
• Vypněte motor a vytáhněte síťo-
vou zástrčku ze zásuvky, když:
- tento nástroj nepoužíváte,
- ho necháváte bez dozoru,
- ho čistíte,
- ho přenášíte z jedného místa
na druhé,
- je poškozený elektrický přívod-
ní anebo prodlužovací kabel,
- snímáte anebo vyměňujete
řezací zařízení, jakož i když
rukou nastavujete délku řezací
struny.
• Přesvědčte se o tom, že při uve-
dení do chodu a během práce
nepřijde žací hlava do styku s
kameny, štěrkem, dráty anebo s
jinými cizími tělesy. Nebezpečí
poranění odmrštěním dílů.
• Buďte ostražití vůči poruchám
na všech zařízeních, které slou-
ží k odstřižení délky vlákna. Po
vytažení nového vlákna vždy
zastavte stroj v jeho běžné pra-
covní poloze, než bude zapnut.
• Dejte pozor na odřezávač stru-
ny. Tento může způsobit těžké
řezné rány.
• Nikdy nezkoušejte zastavit
řezací zařízení (řezací strunu)
rukou. Počkejte vždy, až než se
zastaví samo od sebe. Kontakt s
řezacím zařízením může vést k
poranění.
• Používejte pouze originální
řezací strunu. Použití kovového
drátu namísto plastové řezací
struny je zakázané. Toto může
mít za následek těžká poranění.
• Nepoužívejte tento nástroj na
řezání trávy, která se nenachází
na zemi, např. trávy na stě-
72
nách, na skalách atd. Používání
přístroje pro jiné než plánované
používání může vést k nebez-
pečným situacím.
• Nepřekračujte s běžícím nástro-
jem žádné štěrkové ulice anebo
stezky. Může dojít k odlétávání
štěrku a poranění.
• Nepoužívejte tento nástroj v
blízkosti zápalných tekutin ane-
bo plynů. Při nedbání na toto,
existuje nebezpečí požáru ane-
bo exploze.
• Uložte tento nástroj na suchém
místě a mimo dosahu dětí.
Pozor! Takto se vyvarujete
škodám na nástroji a případ-
ně z nich vyplývajícím zdra-
votním škodám:
Pečujte o Váš nástroj:
• Dbejte na to, aby nebyly větrací
otvory nástroje ucpané.
• Používejte pouze ty náhradní díly
a příslušenství, které jsou dodáva-
né a doporučené výrobcem.
• Nepokoušejte se sami opravo-
vat tento nástroj. Veškeré práce,
které nejsou uvedené v tomto
návodu, smí být vykonávané
pouze námi autorizovanými
servisními pracovištěmi.
• Zacházejte s Vaším nástrojem
pečlivě. Udržujte nářadí čisté,
abyste mohli lépe a bezpečněji
pracovat. Dodržujte předpisy
pro údržbu.
• Nepřetěžujte Váš nástroj. Pracuj-
te pouze v udaném výkonovém
rozmezí. Nepoužívejte výkono-
vě slabé stroje pro těžké práce.
Nepoužívejte Váš nástroj pro
účely, pro které není určený.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910