Herunterladen Diese Seite drucken

Bezpečnostné Pokyny; Symboly A Graické Znaky - Parkside PUB 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Universalbuerste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Uvedená emisná hodnota vibrácií môže
byť použitá aj na úvodné posúdenie vysa-
denia prístroja.
Výstraha:
Emisná hodnota vibrácií sa môže
počas skutočného používania
elektrického nástroja odlišovať od
uvádzanej hodnoty, v závislosti od
druhu a spôsobu, v akom sa elek-
trický prístroj používa.
Existuje nutnosť, stanoviť ochranné
opatrenia na ochranu užívateľa,
ktoré sa opierajú o odhadnutie vy-
sadenia prístroja počas skutočných
podmienok používania (pri tom
treba zohľadniť všetky časti pre-
vádzkového cyklu, napríklad doby,
počas ktorých je elektrický prístroj
vypnutý, a také, v ktorých je síce
zapnutý, ale beží bez zaťaženia).
Bezpečnostné pokyny
POZOR! Pri používaní elekt-
rického náradia dodržiavajte
predpisy ochrany proti úrazu elek-
trickým prúdom a tiež základné
bezpečnostné predpisy prevencie
pred úrazmi a predpisy požiarnej
ochrany.
Predtým než začnete používať toto
elektrické zariadenie, prečítajte si
všetky tieto pokyny a bezpečnostné
pokyny si dobre uschovajte.
Symboly a grafi
Symboly na prístroji:
Pozor!
Prečítajte si návod na
obsluhu
82
cké znaky
Nebezpečenstvo poranenia
kvôli vymršteným dielom!
Okolo stojace osoby držte
mimo nebezpečnej oblasti.
Pozor!
Nebezpečenstvo úrazu
otáčajúcim sa nástrojom!
Nohy a ruky držte mimo
dosahu.
Noste ochranu očí a
sluchu!
Prístroj nevystavujte vlhkosti.
Pozor! Vytiahnite sieťovú
zástrčku!
Pred čistiacimi a
údržbárskymi prácami a
keď je pripojovacie vedenie
poškodené.
Noste ochranné rukavice!
Údaj o hladine akustického
výkonu L
WA
Elektrické prístroje nepatria
do domového odpadu
ochranná trieda II
Smer chodu kefy
Obsluha, uchytenie kefy
Push
Pull
Symboly v návode:
Výstražné značky s
údajmi pre zabránenie
škodám na zdraví ale-
bo vecným škodám.
v dB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pub 500 b1Ian 324369_1910