Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 21

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Bezpečnostní pokyny
Dodržujte i bezpečnostní pokyny
vašeho vysokotlakého čističe.
Vysokotlaké čističe mohou být
při neodborném užívání nebez-
pečné. Paprsek nesmí být namí-
řen na osoby, zvířata, aktivní elektrické za-
řízení ani na samotný přístroj.
• Respektujte také pokyny výrobce objek-
tu, který chcete vyčistit. Předejdete tím
škodám.
• Používejte pouze originální příslušenství
a neprovádějte žádné přestavby.
Technické údaje
Mycí kartáč:
Vhodné pro vysokotlaké čističe s následu-
jícími výkonovými parametry:
Dimenzovaný tlak max.
(p) ............................11 MPa / 1595 psi
max. tlak (p max) .......16 MPa / 2320 psi
Max. průtočné množství (Q max) . 450 l/h
Max. teplota
přívodu (T max) ............... 60 °C / 140 °F
Uvedení do provozu
Připojení bez adaptéru:
1. Zastrčením a zakroucením (bajonetový
uzávěr) vysokotlakého mycího kartáče
spojte pomocí vysokotlaké přípojky na
straně pistole (1) se stříkací pistolí svého
vysokotlakého čističe PARKSIDE.
Připojení s adaptérem:
1. Nasaďte adaptér (7) na vysokotlakou
přípojku (1) a otočte jej o 90°, až za-
klapne (bajonetový uzávěr).
2. Připojte stříkací pistoli vysokotlaké-
ho čističe (bajonetový uzávěr) a
našroubujte převlečnou matici (4) adap-
téru (5) proti stříkací pistoli.
V případě pochybností kartáč
(3) nejdříve vyzkoušejte na všech
plochách na místě, které není vidět,
aby byla zajištěna snášenlivost.
Uvolnění:
Kartáč s násadou sejměte v obráceném
pořadí.
1. Povolte převlečnou matici (4) na adap-
téru (5).
2. Uvolněte uzávěry zatlačením a
otočením o 90° v opačném směru (ba-
jonetový uzávěr).
Používání čisticích
prostředků
Používejte neutrální čisticí prostředek, který je
biologicky odbouratelný. Čisticí prostředky
používejte podle pokynů výrobce.
Čištění/údržba/
skladování
Před jakoukoliv prací na přístroji
vytáhněte síťovou zástrčku vysokot-
lakého čističe ze zásuvky. Hrozí
nebezpečí úrazu el. proudem.
• Přístroj čistěte navlhčeným hadříkem.
• Přístroj je nevyžaduje údržbu.
• Přístroj uchovávejte v prostoru, který je
chráněn před mrazem.
CZ
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Pwb 18 a1291645