Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 102

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
chłodniczego. Wszystkie butle oznaczone do wykorzystania muszą być przeznaczone do
odzysku czynnika chłodniczego i opatrzone nazwą czynnika chłodniczego. Butle
powinny być wyposażone w nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa wraz z zaworami
odcinającymi w dobrym stanie technicznym. Puste butle należy w miarę możliwości
opróżnić i schłodzić przed odzyskiem czynnika chłodniczego.
Sprzęt do odzysku powinien być sprawny, wyposażony w zestaw zrozumiałych instrukcji
oraz być przeznaczony do odzysku palnych czynników chłodniczych. Ponadto należy
przygotować zestaw sprawnych i skalibrowanych wag. Węże muszą być wyposażone w
szczelne złączki odcinające w dobrym stanie technicznym. Przed użyciem sprzętu do
odzysku należy sprawdzić stan techniczny, prawidłowy sposób konserwacji i czy
wszystkie powiązane części elektryczne są szczelnie zamknięte, aby zapobiec zapłonowi
w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego. W razie wątpliwości należy
skonsultować się z producentem.
Odzyskany czynnik chłodniczy należy przekazać dostawcy czynnika chłodniczego we
właściwej butli. Dodatkowo należy sporządzić kartę przekazania odpadu. Nie mieszać
czynników chłodniczych w urządzeniach do odzysku, zwłaszcza w butlach.
W razie usuwania sprężarek lub olei sprężarkowych należy usunąć odpowiednią ilość
oleju, aby nie dopuścić, by w smarze pozostał palny czynnik chłodniczy. Proces
opróżniania należy wykonać przed zwróceniem sprężarki do dostawcy. Do
przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu
sprężarki. Podczas usuwania oleju z układu należy zachować ostrożność.
Parametry bezpieczników
Rodzaj: 5ET lub SMT
Napięcie: 250 V
www.blaupunkt.com
Prąd: 3,15 A
102

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis