Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 101

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
e)
Jeśli uzyskanie podciśnienia nie jest możliwe, należy wykonać kolektor
umożliwiający usunięcie czynnika chłodniczego z różnych części układu.
f)
Przed rozpoczęciem procedury odzysku butlę należy ustawić na wadze.
g)
Urządzenie do odzysku należy uruchomić i użytkować zgodnie z zaleceniami
producenta.
h)
Butli nie należy napełniać do poziomu większego niż 80% objętości czynnika w
stanie ciekłym.
i)
Pod żadnym pozorem nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli.
j)
Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy niezwłocznie
usunąć butle i sprzęt z miejsca instalacji oraz sprawdzić, czy wszystkie zawory
odcinające urządzenia zostały zamknięte.
k)
Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy wprowadzać do innego układu
chłodniczego, chyba że po uprzednim oczyszczeniu i sprawdzeniu.
10. Oznakowanie
Urządzenie powinno zostać oznakowane jako wycofane z eksploatacji i opróżnione z
czynnika chłodniczego. Oznakowanie musi zostać opatrzone datą i podpisem. Upewnić
się, czy na urządzeniu umieszczone są naklejki wskazujące, że w środku znajduje się palny
czynnik chłodniczy.
11. Odzyskiwanie
Podczas usuwania czynnika chłodniczego z układu w celu serwisowania lub wycofania z
eksploatacji zaleca się, aby czynniki chłodnicze były usuwane w bezpieczny sposób.
Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy stosować wyłącznie butle
przystosowane do odzysku czynnika chłodniczego. Upewnić się, że na miejscu dostępna
jest odpowiednia liczba butli umożliwiająca umieszczenie w nich całego czynnika
www.blaupunkt.com
101

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis