Blaupunkt A1414L Bedienungsanleitung Seite 88

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAC-PO-1414-Q11L
b.
Nacisnąć przycisk <
zakończeniu konfiguracji na wyświetlaczu widoczny będzie pozostały czas.
c.
Naciśnięcie przycisku <
anulowanie funkcji automatycznego włączenia. Urządzenie włączy się.
d.
Po zakończeniu konfiguracji czasu automatycznego włączenia można
korzystać z przycisków urządzenia lub wybierać inne funkcje.
IV. Tryb uśpienia:
(1)
Tryb uśpienia nie jest trybem domyślnie włączonym po włączeniu zasilania.
(2)
Funkcja SLEEP w trybie chłodzenia:
 Wskaźnik <
 Temperatura zostanie zwiększona o 1℃/2℃ po jednej godzinie i o 2℃/4℃
po 2 godzinach. Później temperatura będzie utrzymywana na stałym poziomie.
(3)
Funkcja SLEEP w trybie ogrzewania:
 Wskaźnik <
 Temperatura zostanie obniżona o 1℃/2℃ po jednej godzinie i o 2℃/4℃ po
2 godzinach. Później temperatura będzie utrzymywana na stałym poziomie.
(4)
W trybie osuszania powietrza funkcja SLEEP jest wyłączona.
V. Przełączanie jednostki temperatury (℃/℉):
(1)
Domyślnie temperatura wyświetlana jest w stopniach Fahrenheita (℃).
(2)
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku <
umożliwia wybór jednostki temperatury: stopnie Celsiusza (℃) lub Fahrenheita (℃).
Na wyświetlaczu jeden raz mignie wskazanie <88> i wyemitowany zostanie sygnał
dźwiękowy, co oznacza, że jednostka temperatury została przełączona.
>, aby ustawić czas automatycznego włączenia. Po
> przed zapisaniem ustawienia spowoduje
> włączy się.
> włączy się.
www.blaupunkt.com
> przez 5 sekund w trybie czuwania
88

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis