Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 16

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Čišćenje i održavanje / Jamstvo tvrtke ROWI Electronics GmbH
Einleitung
Čišćenje i održavanje
Legende der verwendeten Piktogramme:
Prije nego počnete s održavanjem odvojite bubanj
Bedienungsanleitung lesen!
s crijevom za komprimirani zrak od izvora
komprimiranog zraka.
Volt (Wechselspannung)
Ako je crijevo prljavo, očistite ga prije nego
što ćete ga namotati. Za to nikad ne koristite
agresivna sredstva za čišćenje!
Hertz (Frequenz)
Redovito provjeravajte nepropusnost crijeva.
Redovito podmazujte pokretljive dijelove bub-
nja s crijevom.
Watt (Leistung)
Neispravne i oštećene dijelove odmah zami-
jenite.
Ako ne koristite crijevo, u potpunosti ga namo-
Warn- und Sicherheitshinweise
tajte i spremite ga na suho i čisto mjesto zaš-
beachten!
tićeno od smrzavanja.
Warnung!
Gefahr von elektrischem Schlag
J amstvo tvrtke ROWI
Electronics GmbH
Heizgebläse PHG 3000 D4
Poštovani kupci,
Einleitung
Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od
3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostata-
ka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf
prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku
Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich
izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska
damit für ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses
prava.
Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit,
Uvjeti jamstva
Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor
Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo
der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
Vas da dobro sačuvate originalni račun. Ovaj do-
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Pro-
dukt nur wie beschrieben und für die angegebenen
kument je potreban kao dokaz o kupnji.
Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei
Ako u roku od tri godine od dana kupnje ovog
Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
proizvoda dođe do greške u materijalu ili izradi,
proizvod ćemo - prema našem izboru - besplatno
popraviti ili zamijeniti. Za takvo ispunjenje jamst-
Bestimmungsgemäße
vene obaveze potrebno je unutar trogodišnjeg
Verwendung
roka uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun)
predočite i pismeno ukratko opisati u čemu se sas-
toji greška proizvoda i kada se pojavila.
Dieses Gerät ist nur zum Beheizen von geschlossenen
Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo
Räumen bestimmt. Das Gerät ist nicht zur Verwen-
Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili
dung in Räumen vorgesehen in denen besondere
Bedingungen vorherrschen, wie z. B. korrosive oder
zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni
explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder
rok.
6
DE/AT/CH
18
HR
Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju
nedostataka
Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamst-
Warnung! Brandgefahr!
veni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene
dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje
Warnung! Um eine Überhitzung des
već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon
Heizgeräts zu vermeiden, darf das
raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izv-
Heizgerät nicht abgedeckt werden.
ršeni popravci se naplaćuju.
Warnung vor heißen Oberflächen!
Opseg jamstva
Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim
Entsorgen Sie die Verpackung
smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke
umweltgerecht!
brižljivo provjeren.
Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izra-
Entsorgen Sie das Produkt nicht im
di. Jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji
Hausmüll, sondern über kommunale
su izloženi normalnom trošenju i stoga se mogu
Sammelstellen zur stofflichen Ver-
smatrati potrošnim dijelovima, niti oštećenja lom-
wertung.
ljivih dijelova, npr. prekidača, baterija, kalupa za
pečenje ili dijelova izrađenih od stakla.
Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i
ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno
korištenje proizvoda potrebno je točno poštiva-
Gas). Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
ti sve naputke navedene u uputama za uporabu.
Jede andere Verwendung oder Veränderung des
Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne
Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt
preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se
erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs-
moraju izbjegavati.
widriger Verwendung entstandene Schäden über-
Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, ne-
nehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nur für den
komercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti
privaten Einsatz bestimmt.
u slučaju zloporabe, nenamjenskog korištenja,
primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila
Ausstattung
za to ovlaštena podružnica servisa.
Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva
Ständer mit Tragegriff
1
Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtje-
Heizstufenschalter
2
va, molimo slijedite sljedeće napomene:
Temperaturregler
3
Molimo Vas da za sve upite u priprav-
Netzanschlussleitung
4
nosti držite blagajnički račun i broj artikla
Luftauslass
5
(IAN 298896) kao dokaz o kupnji.
Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici
Lieferumfang
u obliku gravure, na naslovnoj stranici Vaših
uputa (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na
stražnjoj ili donjoj strani.
1 Heizgebläse PHG 3000 D4
Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedost-
1 Ständer mit Tragegriff
ataka, najprije telefonski ili preko elektronske
1 Bedienungsanleitung
pošte kontaktirajte servisni odjel naveden u
nastavku.
Proizvod registriran kao neispravan onda

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003