Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 35

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Abmessungen
inkl. Standfüße:
Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων /
Einleitung
Gewicht:
Legende der verwendeten Piktogramme:
Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων
Sicherheit
Προσέξτε τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις για την ασφάλεια!
Bedienungsanleitung lesen!
Μην απορρίψετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά μέσω των
und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung
Volt (Wechselspannung)
δημοτικών σημείων αποκομιδής για ανα κύκλωση.
der Sicherheitshinweise und Anweisungen können
schwere Verletzungen und / oder Sachschäden
ΜΠΑΛΑΝΤΕZΑ ΑΕΡΟΣ
verursachen.
Hertz (Frequenz)
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE
Watt (Leistung)
UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!
Eισαγωγή
Lebensgefahr durch
Warn- und Sicherheitshinweise
elektrischen Strom!
Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας
beachten!
συσκευής. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλών
Beim Kontakt mit unter Spannung stehen-
προδιαγραφών. Οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος
den Leitungen oder Bauteilen besteht
αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές
Warnung!
Lebensgefahr!
Gefahr von elektrischem Schlag
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Netz-
χειρισμό και την απόρριψη. Πριν τη χρήση του
anschlussleitung oder der Stecker beschädigt
προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες
Heizgebläse PHG 3000 D4
sind. Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des
χρήσης και ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν
Gerätes eine neue Netzanschlussleitung durch
μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται και για τον
eine autorisierte Fachkraft installieren.
τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση
Einleitung
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους
Werden spannungsführende Anschlüsse berührt
παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf
und / oder der elektrische und mechanische
Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich
Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr!
Η διάταξη τυλίγματος λάστιχου πεπιεσμένου
damit für ein hochwertiges Produkt
Bevor Sie das Gerät anschließen, vergleichen
αέρα μπορεί με τη βοήθεια του μήκους λάστιχου
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses
Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild
20 m να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συνεργεία
Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit,
(Spannung und Frequenz) mit den Daten Ihres
ή γκαράζ: Δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος
Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor
παραπατήματος λόγω του χαλαρού λάστιχου -
der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
απλά ξετυλίξτε το επιθυμητό μήκος λάστιχου και
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Pro-
μετά το πέρας της εργασίας τυλίξτε εκ νέου το
dukt nur wie beschrieben und für die angegebenen
λάστιχο στη διάταξη τυλίγματος. Μια ασφαλή
277044_par_ROWI_Heizgeblaese_content_AT.indd 7
Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei
και καθαρή υπόθεση. Πολύ σταθερή κατασκευή,
Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
σταθερό πλαστικό περίβλημα, ανθεκτικό σε
ακτινοβολία U, προστατεύει το λάστιχο από
φθορά και διατηρεί τη θέση εργασίας καθαρή
Bestimmungsgemäße
και ασφαλή.
Verwendung
Χρήση σύμφωνα με τους
Dieses Gerät ist nur zum Beheizen von geschlossenen
κανονισμούς
Räumen bestimmt. Das Gerät ist nicht zur Verwen-
dung in Räumen vorgesehen in denen besondere
Η διάταξη τυλίγματος λάστιχου πεπιεσμένου αέρα
Bedingungen vorherrschen, wie z. B. korrosive oder
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία
explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder
λέξη της τεχνολογίας και τους γνωστούς κανόνες
6
DE/AT/CH
40
GR/CY
ca. 32,5 x 40 x 33 cm
(B x H x T)
ca. 6,7 kg
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
FAHR! Deshalb das Gerät nie in der
Nähe oder unterhalb von Gardinen
und anderen brennbaren Materialien verwenden.
Vermeiden Sie Berührungskontakt von brenn-
baren Materialien (z.B. Textilien) mit dem Gerät.
Warnung! Brandgefahr!
hitzung des Heizgeräts zu vermeiden,
darf das Heizgerät nicht abgedeckt
Warnung! Um eine Überhitzung des
werden.
Heizgeräts zu vermeiden, darf das
Heizgerät nicht abgedeckt werden.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung vor heißen Oberflächen!
Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung
Entsorgen Sie die Verpackung
auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein
umweltgerecht!
beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät
τεχνικής ασφάλειας. Ωστόσο, σε περίπτωση
Entsorgen Sie das Produkt nicht im
nicht in Betrieb.
μη ορθής ή ακατάλληλης χρήσης ενδέχεται να
Hausmüll, sondern über kommunale
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes
προκύψουν κίνδυνοι για την ακεραιότητα και
Sammelstellen zur stofflichen Ver-
beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder
τη ζωή του χρήστη ή τρίτων τόσο στην ίδια τη
wertung.
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifi-
συσκευή και/ή σε άλλες πραγματικές αξίες.
zierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.
Η διάταξη τυλίγματος λάστιχου πεπιεσμένου
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
αέρα χρησιμοποιείται για την κατανομή
darüber sowie von Personen mit verringerten
πεπιεσμένου αέρα και είναι κατάλληλη για χρήση
Gas). Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-
γενικής εφαρμογής σε σχεδόν όλους τους τομείς
Jede andere Verwendung oder Veränderung des
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
της τεχνικής πεπιεσμένου αέρα. Αυτή η συσκευή
Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder be-
δεν είναι κατάλληλη για τη μεταφορά οξυγόνου
erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs-
züglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
ή άλλων αερίων. Μια άλλη ή οποιαδήποτε
widriger Verwendung entstandene Schäden über-
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
άλλη χρήση θεωρείται ως μη ορθή. Τον κίνδυνο
nehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nur für den
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem
αναλαμβάνει ο χρήστης. Στο πλαίσιο της χρήσης
privaten Einsatz bestimmt.
Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung
σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπεριέχεται
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
και η τήρηση των υποδείξεων χειρισμού
durchgeführt werden.
και εγκατάστασης καθώς και η τήρηση των
Ausstattung
κανονισμών συντήρησης.
Ständer mit Tragegriff
1
Εξοπλισμός
Heizstufenschalter
2
Temperaturregler
3
Λαβή μεταφοράς
1
Netzanschlussleitung
4
Περιστρεφόμενη λαβή
2
Luftauslass
5
Ταχυσύνδεσμος για σύνδεση σε λάστιχο
3
πεπιεσμένου αέρα
Lieferumfang
Λάστιχο σύνδεσης συμπιεστή
4
Ράγα οδήγησης
5
φρένο ακινητοποίησης
1 Heizgebläse PHG 3000 D4
6
1 Ständer mit Tragegriff
1 Bedienungsanleitung
Περιεχόμενα παράδοσης
1 Μπαλαντεzα αεροσ
1 Σωλήνα πεπιεσμένου αέρα 20 m
1 Οδηγίες χρήσης
BRANDGE-
Eισαγωγή
Um eine Über-
DE/AT/CH
13.07.16 08:4
7

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003