Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 39

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Καθαρισμός και συντήρηση / Ε γγύηση της ROWI Electronics GmbH
Einleitung
κάτω την πλαστική συγκράτηση και για το
Legende der verwendeten Piktogramme:
λύσιμο του φρένου, τραβήξτε ξανά προς τα
πάνω την πλαστική συγκράτηση.
Bedienungsanleitung lesen!
Κ αθαρισμός και συντήρηση
Volt (Wechselspannung)
Αποσυνδέστε τη διάταξη τυλίγματος λάστιχου
από την πηγή πεπιεσμένου αέρα
Hertz (Frequenz)
προτού ξεκινήσετε τη φροντίδα.
Α ν το λάστιχο είναι λερωμένο, καθαρίστε
Watt (Leistung)
το προτού του τυλίξετε. Για το σκοπό αυτό
μην χρησιμοποιείτε επουδενί επιθετικά
καθαριστικά μέσα!
Warn- und Sicherheitshinweise
Ε λέγχετε τακτικά τη στεγανότητα του
beachten!
λάστιχου.
Λ ιπάνετε τακτικά τα κινούμενα μέρη της
Warnung!
διάταξης τυλίγματος λάστιχου.
Gefahr von elektrischem Schlag
Α ντικαθιστάτε
κατεστραμμένα μέρη άμεσα.
Τ υλίγετε το λάστιχο όταν δεν το
Heizgebläse PHG 3000 D4
χρησιμοποιείτε εντελώς και αποθηκεύστε σε
στεγνό, καθαρό σημείο που προστατεύεται
Einleitung
από τον παγετό.
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf
Εγγύηση της ROWI Electronics
Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich
damit für ein hochwertiges Produkt
GmbH
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses
Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit,
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,
Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor
Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση
der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Pro-
ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα
dukt nur wie beschrieben und für die angegebenen
έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα
Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei
νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της
Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.
Προϋποθέσεις εγγύησης
Bestimmungsgemäße
Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει κατά την
Verwendung
ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε καλά την
πρωτότυπη απόδειξη ταμείου. Αυτό το έγγραφο
Dieses Gerät ist nur zum Beheizen von geschlossenen
απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.
Räumen bestimmt. Das Gerät ist nicht zur Verwen-
Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία
dung in Räumen vorgesehen in denen besondere
αγοράς, προκύψει στο προϊόν αυτό σφάλμα
Bedingungen vorherrschen, wie z. B. korrosive oder
υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας,
explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder
επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν
6
DE/AT/CH
44
GR/CY
τα
ελαττωματικά
για εσάς δωρεάν. Η παρούσα εγγύηση
προϋποθέτει ότι εντός της περιόδου τριών ετών
η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς
Warnung! Brandgefahr!
(απόδειξη ταμείου) θα υποβληθούν μαζί με
σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται
Warnung! Um eine Überhitzung des
η έλλειψη και πότε προέκυψε.
Heizgeräts zu vermeiden, darf das
Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή
Heizgerät nicht abgedeckt werden.
μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο
προϊόν.
Warnung vor heißen Oberflächen!
Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις
Entsorgen Sie die Verpackung
λόγω ελλείψεων
umweltgerecht!
Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω
της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για
Entsorgen Sie das Produkt nicht im
εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί
Hausmüll, sondern über kommunale
και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες
Sammelstellen zur stofflichen Ver-
ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει
wertung.
να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την
αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου
εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές
και
χρεώνονται.
Gas). Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Εύρος εγγύησης
Jede andere Verwendung oder Veränderung des
Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με
Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt
αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε
erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs-
προσεκτικά πριν από την αποστολή.
widriger Verwendung entstandene Schäden über-
Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα
nehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nur für den
υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν
privaten Einsatz bestimmt.
εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία
εκτίθενται σε φυσιολογική φθορά και έτσι
μπορεί να θεωρούνται εξαρτήματα φθοράς
Ausstattung
ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ.
διακόπτες, συσσωρευτές, ταψιά ή εξαρτήματα
Ständer mit Tragegriff
1
που είναι κατασκευασμένα από γυαλί.
Heizstufenschalter
2
Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί
Temperaturregler
3
ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή
Netzanschlussleitung
4
συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος
Luftauslass
5
πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες
υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί
χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για
Lieferumfang
τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει
απαραίτητα να αποφεύγονται.
1 Heizgebläse PHG 3000 D4
Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και
1 Ständer mit Tragegriff
όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση
1 Bedienungsanleitung
κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης,
χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν
διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας
τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003