Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 33

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

месец от предявяване на рекламацията
от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори
искане за разваляне на договора
и да възстанови заплатената от
потребителя сума, когато след като
е
удовлетворил
на потребителя чрез извършване
Legende der verwendeten Piktogramme
на ремонт на една и съща стока, в
рамките на срока на гаранцията по
Einleitung
........................................................................................................................................Seite 6
чл. 1 15, е налице следваща поява на
Bestimmungsgemäße Verwendung ...................................................................................................Seite 6
несъответствие на стоката с договора
Ausstattung ..........................................................................................................................................Seite 6
за продажба.
Lieferumfang .......................................................................................................................................Seite 6
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г.,
Technische Daten ................................................................................................................................Seite 7
в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят
Sicherheit
........................................................................................................................................Seite 7
не може да претендира за разваляне
Allgemeine Sicherheitshinweise ........................................................................................................Seite 7
на договора, ако несъответствието на
потребителската стока с договора е
Vor der Inbetriebnahme
незначително.
Gerät aufstellen ..................................................................................................................................Seite 8
Чл. 1 15.
Inbetriebnahme
(1) Потребителят
Heizstufen und Ventilator ein- / ausschalten .....................................................................................Seite 8
правото си по този раздел в срок до
Temperatur einstellen..........................................................................................................................Seite 9
две години, считано от доставянето на
Gerät ausschalten ..............................................................................................................................Seite 9
потребителската стока.
Überhitzungsschutz ............................................................................................................................Seite 9
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през
Fehlerbehebung
времето, необходимо за поправката
или замяната на потребителската стока
Wartung, Reinigung und Lagerung
или за постигане на споразумение
между продавача и потребителя за
Service
...............................................................................................................................................Seite 10
решаване на спора.
(3) Упражняването
Garantie
...........................................................................................................................................Seite 11
потребителя по ал. 1 не е обвързано
Entsorgung
с никакъв друг срок за предявяване на
.....................................................................................................................................Seite 11
иск, различен от срока по ал. 1.
Original-EG-Konformitäts erklärung / Hersteller
три
рекламации
....................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 8
може
да
упражни
........................................................................................................................Seite 10
на
правото
Гаранция / Отвеждане като отпадък
О твеждане като отпадък
Коректно отвеждане на този
продукт като отпадък
Опаковката
опаковъчни материали се състоят
екологични материали, които могат
.........................................................Seite 6
да се рециклират на 100 %.
Не изхвърляйте продукта в битовите
отпадъци!
В рамките на ЕС този символ
указва, че този продукт не трябва
да се отвежда заедно с битовите
отпадъци.
съдържат
които могат да се рециклират и
затова трябва да се предадат за
повторно оползотворяване и за
да не се нанасят щети на околната
среда или на човешкото здраве
с неконтролирано отвеждане на
отпадъците. Затова моля отвеждайте
старите устройства чрез подходящи
системи за събиране на отпадъци
или
рециклиране на мястото, където сте го
закупили. Оттам то ще бъде отведено
за оползотворяване на материалите.
.........................................................................Seite 10
на
Inhaltsverzeichnis
както
и
Старите
устройства
ценни
материали,
изпратете
устройството
.........................................Seite 12
DE/AT/CH
всички
за
BG
37
5

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003