Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 15

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

prilikom namatanja!
Prilikom premještanja crijeva
Q
obratite pozornost na to da
ga ne oštete oštri kutovi ili
predmeti!
Ne skladištite crijevo i ne
Q
Legende der verwendeten Piktogramme
ostavljajte ga na mjestu iz-
loženom izravnom sunčevom
Einleitung
........................................................................................................................................Seite 6
zračenju!
Bestimmungsgemäße Verwendung ...................................................................................................Seite 6
Ausstattung ..........................................................................................................................................Seite 6
Nikad ne koristite crijevo za
Q
Lieferumfang .......................................................................................................................................Seite 6
protok opasnih tekućina (ke-
Technische Daten ................................................................................................................................Seite 7
mikalija, kiselina, lužina itd.).
Sicherheit
........................................................................................................................................Seite 7
Prije namatanja crijeva iskl-
Q
Allgemeine Sicherheitshinweise ........................................................................................................Seite 7
jučite struju komprimiranog
Vor der Inbetriebnahme
zraka!
Gerät aufstellen ..................................................................................................................................Seite 8
Uvijek radite promišljeno i s
Q
potrebnim oprezom!
Inbetriebnahme
Heizstufen und Ventilator ein- / ausschalten .....................................................................................Seite 8
Ni u kojem slučaju ne primje-
Q
Temperatur einstellen..........................................................................................................................Seite 9
njujte prekomjernu silu!
Gerät ausschalten ..............................................................................................................................Seite 9
Überhitzungsschutz ............................................................................................................................Seite 9
Fehlerbehebung
Wartung, Reinigung und Lagerung
Service
...............................................................................................................................................Seite 10
Garantie
...........................................................................................................................................Seite 11
Entsorgung
.....................................................................................................................................Seite 11
Original-EG-Konformitäts erklärung / Hersteller
....................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 10
Opće sigurnosne napomene /
Rukovanje
Priključivanje crijeva za
komprimirani zrak
Kraj crijeva čvrsto držite rukama tako da prili-
kom namatanja i odmatanja ne zavitla i niko-
.........................................................Seite 6
ga ne ozlijedi!
Obratite pozornost na maksimalni radni tlak
crijeva. Crijevo koristite samo unutar navede-
nih parametara (vidi tehničke podatke).
1. Priključite crijevo na kompresor.
2. Polako odmatajte željenu duljinu crijeva.
3. Spojite pneumatski alat preko brze spojke.
Sliku 1 Spajanje
4. Nakon završetka rada uklonite alat s crijeva
tako da spojku čvrsto povučete prema natrag.
Nakon rada crijevo ponovno namotajte.
.........................................................................Seite 10
Sliku 2 Otvaranje
5. Podešavanje ručne kočnice
.........................................Seite 12
Ručna kočnica bubnja s crijevom za kompri-
mirani zrak nalazi se na stražnjoj strani uređa-
ja. Da biste je zakočili, povucite plastični držač
prema dolje otpuštanje kočnice plastični držač
ponovno povucite prema gore.
Inhaltsverzeichnis
Rukovanje
DE/AT/CH
HR
17
5

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003