Herunterladen Diese Seite drucken

Montáž - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
poškodí, musí byť nahradené skrz
výrobcu alebo jeho servisnú službu zá-
kazníkom alebo podobne kvalifikovanú
osobu, aby sa vyvarovalo ohrozeniam.
Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo
zásuvky:
- keď prístroj nepoužívate, prepravu-
jete alebo necháte bez dohľadu;
- keď prístroj kontrolujete, čistíte ale-
bo odstraňujete blokovania;
- keď chcete uskutočniť čistiace alebo
údržbové práce alebo vymeniť prís-
lušenstvo;
- keď je poškodený elektrický alebo
predlžovací kábel;
- po kontakte s cudzími telesami ale-
bo pri abnormálnej vibrácii.
Nepoužívajte sieťovú šnúru na vytiah-
nutie zástrčky zo zásuvky alebo na
ťahanie prístroja. Sieťový prívod chráň-
te pred nadmerným teplom, olejom a
ostrými hranami.
Dbajte na to, aby sieťové napätie sú-
hlasilo s údajmi na typovom štítku.
Pripojte prístroj len na zásuvku, ktorá
je istená minimálne 16 A ističom.
Prístroj zapojte do napájacej zásuvky
s ochranným zariadením proti chybo-
vému prúdu (FI spínač) s nameraných
chybným prúdom nie viac ako 30 mA.
Takto zabránite škodám na prístro-
ji a prípadne z toho vyplývajúcim
škodám na zdraví osôb:
Dbajte na to, aby bol prístroj správne
zmontovaný a aby sa filtre nachádzali
v správnej polohe.
Nepracujte bez filtrov. Prístroj by sa
mohol poškodiť.
Používajte len náhradné diely a prís-
lušenstvo, ktoré boli dodané a odpo-
ručené naším servisným strediskom
(viď „Náhradné diely/Príslušenstvo").
Použitie cudzích náhradných dielov má
za následok okamžitú stratu nároku zo
záruky.
Opravy prístroja dajte previesť len
nami autorizovaným servisným stredis-
kám.
Dodržujte pokyny pre čistenie a
údržbu prístroja.
Uschovávajte prístroj na suchom mieste
a mimo dosahu detí.
Montáž
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Nebezpečenstvo zásahu elektric-
kým prúdom.
Pri dodaní prístroja je skladací filter
(
23) už zabudovaný.
1. Nasaďte 4 vodiace kolieska (11) do
objímok na nádobe z ušľachtilej ocele
(9). Každé vodiace koliesko zatiahnite
pomocou krížového skrutkovača (11a).
2. Zasuňte držadlo (1) do oboch tyčí
držadla (2) a spojte ich zaskrutko-
vaním 2 skrutiek s krížovou hlavou
(1a).
3. Na nádobu z ušľachtilej ocele (9) na-
saďte hlavu motora (3).
4. Uzavrite nádobu z ušľachtilej ocele
tak, že úchyt vyklopíte smerom nahor a
zaaretujete ho pomocou zaisťovacích
pák (14). Možné sú viaceré polohy
úchytu.
Upínaciu páku musíte dotiahnuť tak,
aby upínanie mohlo byť vykonané so
strednou silou. Upnutie môžete nastaviť
otáčaním upínacej páky:
-
utiahnutie: otáčajte v smere otáčania
hodinových ručičiek
-
uvoľnenie: otáčajte proti smeru otáča-
nia hodinových ručičiek.
SK
61

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252