Herunterladen Diese Seite drucken

Úvod - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Obsah
Úvod..........................................44
Použití .......................................45
Obecný popis .............................45
Rozsah dodávky ........................... 45
Popis funkce .................................. 45
Přehled ......................................... 46
a filtrů ........................................... 46
Technická data ..........................47
Bezpečnostní pokyny .................47
Symboly v návodu.......................... 47
Montáž ......................................48
Obsluha .....................................49
Zapnutí/vypnutí ............................. 49
Vysávání za sucha ......................... 49
Vysávání za mokra ........................ 50
Funkce foukání ............................... 50
Čištění/údržba ...........................50
Čištění přístroje .............................. 50
Údržba ......................................51
Skladování ................................51
Hledání chyb..............................54
Záruka ......................................55
Opravna ....................................56
Service-Center ............................56
Dovozce .....................................56
o shodě CE .................................87
Výkres sestavení ........................89
44
Tento přístroj mohou používat děti
od 8 roků jakož i osoby se snížený-
mi fyzickými, senzorickými anebo
mentálními schopnostmi, anebo s
nedostatkem zkušeností a vědomos-
tí, pokud jsou pod dozorem anebo
byli poučené o bezpečném použí-
vaní přístroje a rozumějí rizikům,
které z toho vyplývají. Děti si s pří-
strojem nesmí hrát. Děti nesmí vyko-
návat čistění a údržbu bez dozoru.

Úvod

Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové-
ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce
kvalitní výrobek.
Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována
během výroby a byla provedena také
závěrečná kontrola. Tím je zaručena funkč-
nost přístroje. Nelze vyloučit, že v jednotli-
vých případech bude na přístroji, v přístroji
nebo v hadicových rozvodech zbytek vody
nebo maziv. Nejedná se o vadu nebo zá-
vadu a není to důvodem k obavám.
Návod k obsluze je součástí tohoto výrob-
ku. Obsahuje důležité pokyny týkající se
bezpečnosti, používání a likvidace. Před
použitím výrobku se seznamte se všemi
pokyny k obsluze a bezpečnosti. Výrobek
používejte jen k popsaným účelům a v
rámci uvedených oblastí použití.
Návod dobře uschovejte a při předávání
výrobku třetímu předejte i všechny podkla-
dy.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252