Herunterladen Diese Seite drucken

Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce; Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Překlad originálního
CZ
Potvrzujeme tímto, že tento
vysavač na mokré a suché vysávání
konstrukční řady PNTS 1400 E2
Pořadové číslo
201505000001 - 201509054220
odpovídá následujícím příslušným směrni-
cím EÚ v jejich právě platném znění:
Aby byl zaručen souhlas, byly použity
následující harmonizované normy, národní
normy a ustanovení:
EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2008 • EN 62233:2008
Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto
prohlášení o shodě (15)** nese výrobce:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, Germany
08.08.2015
* Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy
směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady
z 8. června 2011 o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních.
** Obě poslední číslice roku, kdy bylo uvedeno oz-
načení CE.
prohlášení o
shodě CE
2004/108/EC • 2006/95/EC • 2011/65/EU*
EN 60335-1:2012 • EN 60335-2-2/A11:2012
EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008
Preklad originálneho
SK
Potvrdzujeme týmto, že tento
vysávač na mokré a suché vysávanie
konštrukčnej série PNTS 1400 E2
Poradové číslo
201505000001 - 201509054220
zodpovedá nasledujúcim príslušným smer-
niciam EÚ v ich práve platnom znení:
Aby bola zaručená zhoda, boli použité
nasledovné harmonizované normy
ako i národné normy a predpisy:
Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vy-
hlásenia o zhode (15)** je výrobca:
Volker Lappas
(osoba zplnomocněná k sestavení dokumentace,
osoba splnomocnená na zostavenie dokumentácie)
* Vyššie popísaný predmet vyhlásenia spĺňa predpisy
smernice 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady
z 8. júna 2011 pre obmedzenie používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických
prístrojoch.
** Obe posledné číslice roka, v ktorom bolo pripojené
označenie CE.
prehlásenia o
zhode CE
87

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252