Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1400 B1 Originalbetriebsanleitung

Nass- und trockensauger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 B1
WET & DRY VACUUM CLEANER
Translation of original operation manual
VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ
Překlad originálního provozního návodu
NASS- UND TROCKENSAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 74286
ODKURZACZ DO PRACY NA
MOKRO I SUCHO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1400 B1

 • Seite 1 WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 B1 WET & DRY VACUUM CLEANER ODKURZACZ DO PRACY NA MOKRO I SUCHO Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction........4 Application........4 General.description....... 5 Congratulations on the purchase of your Delivery Contents ......5 new device. With it, you have chosen a Overview ......... 5 high quality product. Description of operation ..... 5 The operating instructions constitute part of Technical.data.
 • Seite 5: General.description

  General description Overview Housing The illustration of the principal functioning parts can be found Bow handle on the front and back foldout Bow handle tie bars pages. Motor housing Cable holder Delivery Contents Mains power cable On/off switch Unpack the equipment and check that it is Vent holes complete.
 • Seite 6: Technical.data

  wet vacuuming, the suction airflow is Notice symbol with information on switched off by a float when the stainless how to handle the device properly. steel container is full. The equipment also General notes on safety has a blow function. To prevent electrostatic charging during vacuuming, an anti-static chain is fitted Caution! When using electrical ma-...
 • Seite 7: Assembly

  The.following.states.how.damage. edges, by jamming, or by pulling on to.the.appliance.and.possible.in- the cable. jury.to.people.can.be.avoided: • Before each use, check the power sup- ply lead and the extension cable for • Ensure that the machine is correctly damage and ageing. Do not use the assembled and the filters are in the cor- equipment if the cable is damaged or rect position.
 • Seite 8: Operation

  with the locking lever adjusting screw). tor head. Several positions are possible for the 2. Fit the filter cover (24) and lock it with bow handle. a light turn: Never.vacuum.without.a.filter! 6. Fit the power cable holder (4) onto the Lock the filter cover motor head (3) and screw it in place with 2 crosshead screws.
 • Seite 9: Blow Function

  Blow Function • Wash the foam filter ( 23) with luke- ) with luke- warm water and soap, and allow to Operation without the use of a filter dry. is recommended. • Beat the dust out of the fluted filter 25) and clean it with a paint brush •...
 • Seite 10: Trouble.shooting

  Trouble shooting Problem Possible.cause Fault.correction Check plug socket, cable, line, plug and fuse, where Mains voltage is not present appropriate, repair through electrical specialist Device does not start Defective on/off switch Repair through customer service Worn carbon brushes Defective motor Hose system ( 21) or jets Remove obstructions and...
 • Seite 11: Guarantee

  Guarantee duced in accordance with strict quality guidelines and conscientiously checked Dear Customer, prior to delivery. This equipment is provided with a 3-year The guarantee applies for all material and guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights manufacturing defects.
 • Seite 12: Repair.service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service.Great.Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 74286 the defect and when it occurred.
 • Seite 13: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp......... 13 Przeznaczenie......13 Opis.ogólny........ 14 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zawartość opakowania ....14 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Przegląd ........14 ściowego produktu. Instrukcja obsługi jest Opis działania ......15 częścią składową produktu. Zawiera ona Dane.techniczne.
 • Seite 14: Opis.ogólny

  Opis ogólny Przegląd . Obudowa Ilustracje znajdują się na okładce przedniej i tylnej. 1 Uchwyt kabłąkowy 2 2 trzpienie uchwytu kabłąkowego Zawartość opakowania 3 Obudowa silnika 4 Uchwyt kabla Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest 5 Kabel sieciowy ono kompletne. 6 Włącznik-wyłącznik Urządzenie jest dostarczane z założoną...
 • Seite 15: Opis Działania

  Zasady bezpieczeństwa Opis działania Symbole w instrukcji obsługi Urządzenie jest wyposażone w stabilny po- jemnik ze stali nierdzewnej do gromadze- Znaki.niebezpieczeństwa.z.in- nia cieczy i kurzu. Kółka i rolki kierowane formacjami.dot..zapobiegania. zapewniają dużą zwrotność urządzenia. wypadkom.. Przy odkurzaniu na mokro strumień po- wietrza zasysanego jest wyłączany przez specjalny pływak po napełnieniu zbiornika Znaki nakazowe (wyjaśnienie...
 • Seite 16 dzialnej za ich bezpieczeństwo osoby - kontrolujesz lub usuwasz blokady, - wykonujesz prace konserwacyjne, lub otrzymają od niej wskazówki, jak powinno być używane urządzenie. oczyszczasz urządzenie lub wymie- • Nigdy nie zostawiaj gotowego do niasz akcesoria bądź jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony pracy urządzenia bez opieki w miejscu pracy.
 • Seite 17: Składanie

  . Nigdy.nie.odkurzać.bez.filtra! • Zlecaj naprawy wyłącznie autoryzo- wanym przez naszą firmę warsztatom 6. Nasadzić uchwyt kabla sieciowego serwisowym. (4) na oba trzpienie (3) i przykręcić 2 • Przestrzegaj wskazówek dotyczących wkrętami. oczyszczania oraz konserwacji urzą- 7. Zamontuj akcesoria. dzenia. - Podłącz wąż ssący (21). •...
 • Seite 18: Odkurzanie Na Sucho

  Odkurzanie na sucho Wyłącz urządzenie, wyjmij wtycz- kę urządzenia z gniazdka siecio- 1. Aby rozpocząć odkurzanie na sucho, wego i opróżnij zbiornik (patrz załóż filtr składany (25) na kosz filtra „Czyszczenie/konserwacja/prze- przy głowicy silnikowej (3). Wywinięta chowywanie”). na zewnątrz uszczelka wargowa musi przy tym wskazywać...
 • Seite 19: Przechowywanie.urządzenia

  Usuwanie i ochrona Zassaną ciecz możesz spuścić po otwarciu śruby spustowej ( 10). środowiska W pojemniku zostaje resztka cieczy. Aby usunąć wszystkie pozostałości Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- cieczy, złożyć uchwyt kabłąkowy kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- (1) do dołu i zdjąć...
 • Seite 20: Poszukiwanie.błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa.przyczyna Sposób.usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Urządzenie nie uru- Uszkodzony włącznik- chamia się wyłącznik ( Naprawa w punkcie serwiso- Zużyte szczotki węglowe Uszkodzony silnik Zatkany układ węży ( Usuń...
 • Seite 21: Gwarancja

  Gwarancja Zakres.gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 22: Serwis.naprawczy

  Serwis naprawczy • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwi- Naprawy, które nie są objęte gwarancją, sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- można zlecić odpłatnie w naszym oddzia- skają Państwo wówczas szczegółowe le serwisowym.
 • Seite 23: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........23 Účel.použití.........23 Obecný.popis......24 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Objem dodávky ......24 ho přístroje. Přehled ......... 24 Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- Popis funkce ........25 bek. Návod k obsluze je součástí tohoto Technické.údaje..
 • Seite 24: Obecný.popis

  Obecný popis Přehled Kryt Obrázky najdete na přední a zadní výklopní straně. Úchyt 2 držadla s úchytem Objem dodávky Motorová skříň Kabelový držák Vybalte přístroj a zkontrolujte, zda je kom- Síťový kabel pletní. Za- / vypínač Přístroj je dodáván s nasazenou hlavou moto- Ventilační...
 • Seite 25: Popis Funkce

  Popis funkce Příkazové značky (namísto výkřič- níku je vysvětlován příkaz) s údaji Přístroj je vybaven stabilní nádobou z pro prevenci škod. ušlechtilé oceli pro zachycování tekutin a prachu. Kola a vodicí kladky umožňují Informační značky s informacemi velkou ovladatelnost přístroje. U mokrého pro lepší...
 • Seite 26: Montáž

  • Dýzy a sací trubka se nesmí během vému proudu (spínač FI) se jmenovitým chybovým proudem ne větším než práce nacházet ve výši hlavy. Vzniká nebezbečí zranění. 30 mA. Takto.se.vyhnete.nehodám.a.pora- Takto.zabráníte.vzniku.škod.na. přístroji.a.případně.z.nich.plynoucí- něním.skrz.elektrický.úder: mu.poškození.zdraví.osob: • Dbejte na to, aby se síťový kabel nepo- škodil přetahováním přes ostré...
 • Seite 27: Obsluha

  4. Úchyt (1) nasuňte na obě držadla (2) Nikdy nevysávejte bez filtru! a sešroubujte pomocí 2 šroubů s křížo- (Nasazení filtrů je popsáno v kapi- vou drážkou. tolách „Suché vysávání“ a „Mokré 5. Držadlo (1) sklopte dolů směrem k sa- vysávání“).
 • Seite 28: Vysávání Za Mokra

  Vysávání za mokra • Po skončení provozu vyprázdněte ná- dobu ( 9) na smetí: Při mokrém vysávání nebo vysávání vody - Nasátou kapalinu lze vypustit od- nasaďte filtr pro pěnové látky (23) na fil- šroubováním výpustného šroubu trační koš na hlavě motoru (3). 10).
 • Seite 29: Odklízení.a.ochrana.okolí

  Odklízení a ochrana okolí Zlikvidujte prosím přístroje, které již nebu- dou použitelné, ekologicky. Stroje nepatří do domácího odpa- Odevzdejte jej ve sběrně šrotu. Použité díly z plastu a kovu se tam dle druhu materiálu roztřídí a mohou se pak zavést do recyklace.
 • Seite 30: Hledání.chyb

  Hledání chyb Problém Možná.příčina Odstranění.poruchy Kontrola zásuvky, kabelu, vede- Chybí síťové napětí ní, zástrčky a pojistky, po přípa- dě oprava elektroodborníkem Vadný spínač/vypínač Přístroj nestartuje Oprava servisní službou Opotřebované uhlíky Vadný motor Hadicový systém ( Odstraňte důvody ucpání a blo- 21) anebo hubice ( kování...
 • Seite 31: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. filtry nebo nástav- ku od data zakoupení.
 • Seite 32: Opravna

  Service-Center • Výrobek označený jako vadný můžete po domluvě s naším zákaznickým ser- Servis.Česko visem, s připojením dokladu o koupi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v Tel.: 800143873 čem závada spočívá a kdy k ní došlo, E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN.74286 přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- visu.
 • Seite 33: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........33 Účel.použitia.......33 Všeobecný.popis......34 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho nové- Objem dodávky ......34 ho prístroja. Prehľad ......... 34 Tým ste sa rozhodli pre kvalitný produkt. Popis funkcie ......... 35 Návod na obsluhu je súčasťou tohto Technické.údaje......35 produktu.
 • Seite 34: Všeobecný.popis

  Všeobecný popis Prehľad Skriňa Obrázky nájdete na prednej a zadnej výklopnej strane. 1 úchyt 2 2 držadlá s úchytom Objem dodávky 3 plášť motora 4 držiak kábla Prístroj vybaľte a skontrolujte, či je kom- 5 sieťový kábel pletný. 6 zapínač/vypínač Prístroj sa dodáva s nasadenou hlavou 7 vetracie otvory motora (...
 • Seite 35: Popis Funkcie

  Bezpečnostné pokyny Popis funkcie Symboly v návode Prístroj je vybavený stabilnou nádobou z ušľachtilej ocele na zachytávanie kvapalín Výstražné.značky.s.údajmi. a prachu. Kolieska a vodiace kolieska pre.zabránenie.škodám.na. umožňujú veľkú obratnosť prístroja. Pri zdraví..alebo.vecným.ško- mokrom vysávaní sa uskutoční vypnutie dám.. sacieho prúdu vzduchu prostredníctvom plaváka, keď...
 • Seite 36 budú dodržiavať pokyny kompetentnej - keď chcete uskutočniť čistiace alebo údržbové práce alebo vymeniť prí- osoby, ako treba prístroj používať. • Prevádzkyschopný prístroj nikdy nene- slušenstvo; chávajte na pracovisku bez dozoru. - keď je poškodený elektrický alebo predlžovací kábel; • Vysávanie pomocou tohto prístroja sa nesmie prevádzať...
 • Seite 37: Montáž

  Montáž (Tlačidlo na teleskopickej sacej tru- bici potiahnite a trubicu vytiah- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. nite na požadovanú dĺžku). Nebezpečenstvo zásahu elektric- - Namontujte požadovanú hubicu kým prúdom. (27/28). 1. Prednú vodiacu kladku (11) zasuňte Za účelom uschovania sady na vy- do zásuvky na prednej strane nádoby sávanie počas pracovnej pauzy za- z ušľachtilej ocele (9).
 • Seite 38: Mokré Vysávanie

  Vysávanie.jemného.prachu:. Funkcia vyfukovania Pri vysávaní jemného prachu je Odporúča sa prevádzka bez použi- možné, že sa skladaný filter za- tia filtra. nesie skôr než zvyčajne. Odporú- čame preto okrem toho i použitie • Nasávaciu hadicu (21) pripojte na prí- papierového filtračného vrecka na pojku pre fúkanie (17) na hlave motora jemný...
 • Seite 39: Uskladnenie

  Odstránenie a ochrana Na odstránenie všetkých zvyškov kvapalín, sklopte úchyt (1) smerom životného prostredia nadol odoberte hlavu motora (3). Úchyt zaaretujte pomocou zaisťova- Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v cích pák (16). Nádobu z ušľachtilej súlade s požiadavkami na ochranu život- ocele (9) uchopte jednou rukou a ného prostredia do recyklačnej zberne.
 • Seite 40: Zisťovanie.závad

  Zisťovanie závad problém možná.príčina odstránenie.závady skontrolovať zásuvku, kábel, vede- chýba sieťové napätie nie, zástrčku a poistku, príp. oprava elektroodborníkom prístroj nechce na- porucha vypínača ( štartovať opotrebované uhlíkové oprava servisnou službou kefky porucha motora hadicový systém ( Odstráňte dôvody upchania a blo- alebo hubice ( 27/28) kovania...
 • Seite 41: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- žovať za opotrebované diely (napr. filter dátumu zakúpenia.
 • Seite 42: Servisná.oprava

  Pozor: Prístroj zašlite do našej servisnej po- • Produkt evidovaný ako poškodený mô- žete po dohode s našim zákazníckym bočky vyčistený a s informáciami o chybe. servisom, s priloženým dokladom o za- Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad- kúpení (pokladničný doklad) a s údaj- merný...
 • Seite 43: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung........43 Verwendung....... 43 Allgemeine.Beschreibung.... 44 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Lieferumfang........44 neuen Gerätes. Übersicht ........44 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Funktionsbeschreibung ....45 Produkt entschieden. Die Betriebsanlei- Technische.Daten......45 tung ist Bestandteil dieses Produkts.
 • Seite 44: Allgemeine.beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung Gehäuse 1 Bügelgriff Die Abbildungen finden Sie auf 2 2 Bügelgriff-Holme der vorderen und hinteren Aus- 3 Motorkopf klappseite. 4 Netzkabelhalterung 5 Netzkabel Lieferumfang 6 Ein-/ Ausschalter 7 Lüftungsöffnungen Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 8 Anschluss Saugen / Saugstutzen Sie, ob es vollständig ist.
 • Seite 45: Funktionsbeschreibung

  Sicherheitshinweise Funktionsbeschreibung Bildzeichen in der Anleitung Das Gerät ist mit einem stabilen Edelstahl- behälter zur Flüssigkeits- und Staubaufnah- Gefahrenzeichen.mit.Anga- me ausgestattet. ben.zur.Verhütung.von.Per- Die Räder und Lenkrollen erlauben eine sonen-.oder.Sachschäden.. große Wendigkeit des Gerätes. Beim Nass-Saugen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luftstroms durch einen Schwimmer, Gebotszeichen (anstelle des Aus- wenn der Edelstahlbehälter voll ist.
 • Seite 46 ist. - wenn Sie Reinigungs- oder War- • Hinterlassen Sie ein betriebsbereites tungsarbeiten vornehmen oder Gerät nie unbeaufsichtigt am Arbeits- Zubehör auswechseln; platz. - wenn das Strom- oder Verlänge- • Menschen und Tiere dürfen mit dem rungskabel beschädigt ist; Gerät nicht abgesaugt werden. - nach dem Kontakt mit Fremdkör- • Saugen Sie keine heißen, glühenden, pern oder bei abnormaler Vibration. brennbaren, explosiven oder gesund- •...
 • Seite 47: Zusammenbau

  ckenen Ort und außerhalb der Reich- 7. Montieren Sie das Zubehör: weite von Kindern auf. Schließen Sie den Saugschlauch (21) an. Zusammenbau Montieren Sie den Handgriff (22). Montieren Sie das Teleskop- Ziehen Sie den Netzstecker. Es Saugrohr (19). (Knopf am Teleskop- besteht Verletzungsgefahr durch Saugrohr in Richtung drücken...
 • Seite 48: Nass-Saugen

  Motorkopf wegzeigen. Schalten Sie das Gerät bei Schaum- 2. Setzen Sie den Filterdeckel (24) auf oder Flüssigkeitsaustritt sofort aus. und verriegeln Sie ihn durch eine leich- Blasfunktion te Drehung: Filterdeckel verriegeln Der Betrieb ohne Verwendung ei- nes Filters ist zu empfehlen. Filterdeckel entriegeln •...
 • Seite 49: Aufbewahrung

  Entsorgung/ Sie den Motorkopf ( 3) ab. Ar- retieren Sie den Bügelgriff mit den Umweltschutz Feststellhebeln (16). Fassen Sie den Edelstahlbehälter (9) mit einer Hand Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- am Bügelgriff und mit der anderen ckung einer umweltgerechten Wiederver- an der Behälterunterseite und gie- wertung zu.
 • Seite 50: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche.Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Gerät startet Ein-/Ausschalter ( 6) defekt nicht Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Verstopfungen und Blockierungen Saugschlauch ( 21) oder Dü- beseitigen sen ( 27/28) verstopft Saugrohr (...
 • Seite 51: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 52: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Service.Deutschland zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Tel.: 0180 5 772033 E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, formationen über die Abwicklung Ihrer Mobilfunk max.
 • Seite 57: Překlad.originálního.prohlášení. O.shodě.ce

  2012-07-02-rev02-op...
 • Seite 60 GRIZZLY GARTENGERÄTE GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Stan informacji · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2012 Ident.-No.: 72080339052012-PL / CZ / SK IAN 74286...