Herunterladen Diese Seite drucken

Montáž - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
bářské práce nebo když vyměňujete
příslušenství;
- jestliže je poškozen elektrický nebo
prodlužovací kabel;
- po styku s cizími tělesy nebo při ab-
normálních vibracích.
Při vytahování zástrčky ze zásuvky ani
při popotahování přístroje netahejte za
síťovou napájecí šňůru. Síťovou napáje-
cí šňůru chraňte před horkem, olejem a
ostrými hranami.
Dbejte na to, aby síťové napětí souhla-
silo s údají na typovém štítku.
Zapojujte přístroj pouze k zásuvce, kte-
rá je jištěna pro proud nejméně 16 A.
Zapojte přístroj do zásuvky s proudo-
vým chráničem (diferenciální proudová
ochrana) s reakčním proudem nepřesa-
hující 30 mA.
Takto zabráníte vzniku škod na pří-
stroji a případně z nich plynoucímu
poškození zdraví osob:
Dbejte na to, aby přístroj byl správně
smontován a aby filtry byly správně
umístěny.
Nepracujte bez filtru. Přístroj by tím
mohl být poškozen.
Používejte pouze ty náhradní díly a
takové díly příslušenství, které dodává
a doporučuje naše Service-Center (viz
„Náhradní díly/Příslušenství"). Použití
neznámých dílů vede k okamžité ztrátě
nároku na záruku.
Opravy nechte provádět pouze námi
zmocněnými opravnami.
Dbejte na pokyny k čištění a údržbě
přístroje.
Uchovávejte přístroj v suchu a mimo
dosahu dětí.
48
Montáž
Vytáhněte síťovou zástrčku.
Nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Při dodání přístroje je skládaný filtr
(
23) již namontován.
1. Nasaďte 4 vodicí kolečka (11) do
otvorů na nádobě z ušlechtilé oceli (9).
Upevněte každé vodicí kolečko pomocí
šroubu s křížovou drážkou (11a).
2. Posuňte třmenovou rukojeť (1) na obě
násady třmenové rukojeti (2) a přišrou-
bujte je 2 šrouby s křížovou drážkou
(1a).
3. Na nádobu z nerezové ocele (9) na-
saďte motorovou hlavu (3).
4. Nádobu z nerezové ocele uzavřete
tím, že úchyt vyklopíte nahoru a zaa-
retujete jej zajišťovacími páčkami (14).
Je možných několik poloh držadla.
Upínací páka musí být přitažena tak,
aby bylo možné provést upnutí střední
silou. Upnutí lze nastavit otáčením upí-
nací páky:
-
upínání: otáčení doprava
-
uvolnění: otáčení doleva
5. Nasaďte držadlo (4) na hlavu motoru
(3) a přišroubujte jej pomocí 2 šroubů s
křížovou drážkou (4a).
6. Namontujte příslušenství:
- Připojte sací hadici (19).
- Namontujte držadlo (20)
- Namontujte teleskopickou sací trub-
ku (17).
(tlačítko na teleskopické sací trubce
táhněte ve směru
od sebe na požadovanou délku).
- Namontujte požadovanou hubici
(25/26).
a odtáhněte

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252