Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WET AND DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 E2
WET AND DRY VACUUM CLEANER
Translation of the original instructions
SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSÁVAČ NA MOKRÉ A
SUCHÉ VYSÁVANIE
Preklad originá lneho návodu na obsluhu
IAN 114252
ODKURZACZ DO PRACY NA MOKRO I SUCHO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
VYSAVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ
Překlad originálního provozního návodu
NASS- UND TROCKENSAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1400 E2

 • Seite 1 WET AND DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 E2 WET AND DRY VACUUM CLEANER ODKURZACZ DO PRACY NA MOKRO I SUCHO Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ VYSAVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents This appliance can be used by chil- dren aged from 8 years and above Introduction .........4 and persons with reduced physi- Application ........5 cal, sensory or mental capabilities General description ......5 or lack of experience and knowl- Delivery Contents ......5 edge if they have been given su- Description of operation ....5 Overview ........6...
 • Seite 5: Application

  Application Motor housing Stainless steel container The appliance is intended for domestic wet Bow handle and dry vacuuming in, for example, the Carry handle house, work room, car or garage. 4 steering castors with accessory This equipment is not suitable for commer- holders cial use.
 • Seite 6: Overview

  Overview Pictograms regarding the use of nozzles and filters Housing Bow handle Nozzle to vacuum carpets. Bow handle tie bars Motor housing Nozzle to vacuum smooth surfaces Carry handle and hard floor surfaces. Mains lead On/off switch Nozzle to vacuum dust and dirt 4 accessory holders at motor from joints and cracks.
 • Seite 7: Technical Data

  Technical data General notes on safety Rated voltage ..220-240 V~, 50/60 Hz Caution! When using electrical ma- Rated power input chines, observe the following basic (Power consumption) ....1400 W safety measures for the prevention Cable length........4 m of electric shocks and the risk of Safety class ........
 • Seite 8: Assembly

  • Switch the machine off and pull the • Observe the instructions for cleaning plug under the following circumstances: and maintenance of the machine. - when you are not using the device, • Store the appliance in a dry place and - transporting it or leaving it unat- out of reach of children.
 • Seite 9: Operation

  Never vacuum without a filter! Lock the filter cover To store the suction set during breaks, push together the telescopic Unlock the filter cover suction hose (17) and plug the suc- Vacuuming with the paper filter tion pipe holder (18) into the socket bag: on the motor housing (see picture below).
 • Seite 10: Wet Vacuuming

  Vacuuming fine dust: When the container ( 9) is full, the suction opening is shut off by a float, Specific suction processes (e.g. grinding and suction is then cut off. Switch the of paints and lacquers, milling or drilling appliance off, remove the plug from walls, grinding or drilling hard wood) can the socket and empty the container pose a risk from hazardous dust.
 • Seite 11: Maintenance

  Disposal/Environmental To remove all residual liquids, fold down the bow handle (1) and protection take off the motor head ( 3): fix the bow handle with the locking Be environmentally friendly. Return the levers (14), hold the stainless steel tool, accessories and packaging to a recy- container (9) with one hand on the cling centre when you have finished with bow handle and the other on the...
 • Seite 12: Spare Parts/Accessories

  Spare Parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.de If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” Page 16). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 13 Optionally available: Description Design Product No. Fluted filter without With steel inner mesh 91099009 filter cover Fine dirt filter bag 2-layer micro filter fleece, white 30250110 30 l, pack of 5 Dry filter Blue fabric bag, washable 30250135 Cushion nozzle 72800040 Car nozzle 91096445...
 • Seite 14: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, cable, Mains voltage is not line, plug and fuse, where present appropriate, repair through electrical specialist Device does not start Defective on/off switch Repair by Customer Care Worn carbon brushes Defective motor Hose system ( 19) or jets...
 • Seite 15: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked guarantee from the date of purchase. prior to delivery. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 16: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 114252...
 • Seite 18: Wstęp

  Urządzenie to mogą obsługiwać Spis tresci dzieci od 8 roku życia, a także oso- Wstęp ........18 by o zmniejszonych zdolnościach fi- Przeznaczenie ......19 zycznych, zmysłowych czy umysło- Opis ogólny ....... 19 wych, czy też osoby dysponujące Zawartość opakowania ....19 niedostatecznym doświadczeniem Opis działania ......
 • Seite 19: Przeznaczenie

  obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy Obudowa silnika użytkować tylko zgodnie z opisem i po- Zbiornik ze stali nierdzewnej danym przeznaczeniem. Instrukcję należy Uchwyt kabłąkowy przechowywać starannie, a w przypadku Uchwyt do przenoszenia przekazania produktu osobom trzecim 4 kółka + gniazda do przechowywania należy dostarczyć...
 • Seite 20: Przegląd

  Przegląd Oznaczenia graficzne do zastosowania dysz i filtrów Obudowa 1 Uchwyt kabłąkowy Dysza do odkurzania dywanów. 2 2 trzpienie uchwytu kabłąkowego 3 Obudowa silnika Dysza do odkurzania gładkich po- 4 Uchwyt do przenoszenia wierzchni i twardych podłóg. 5 Kabel sieciowy 6 Włącznik-wyłącznik Dysza do odkurzania kurzu i brudu 7 4 gniazda do przechowywania...
 • Seite 21: Dane Techniczne

  Dane techniczne Ogólne zasady bezpieczeństwa Napięcie sieciowe 220-240 V~, 50/60 Hz Moc pobierana silnika Uwaga! Przy korzystaniu z narzę- (moc przyłączowa) ...... 1400 W dzi elektrycznych należy przestrze- Długość kabla ........4 m gać podanych poniżej podstawo- Klasa zabezpieczenia ....... wych środków bezpieczeństwa, Typ zabezpieczenia ......
 • Seite 22: Składanie

  przewód sieciowy i przedłużacz nie są wyłączającym o wartości nie większej uszkodzone i nie wykazują objawów niż 30 mA. zużycia. Nie używaj urządzenia, jeżeli W ten sposób unikniesz uszkodzeń kabel jest uszkodzony lub zużyty. Nie- urządzenia i wynikających stąd bezpieczeństwo zranienia. szkód osobowych: •...
 • Seite 23: Obsługa

  Obsługa 2. Nasunąć rączkę prowadzenia (1) na obydwa trzonki rączki prowadzenia (2) i przykręcić ją za pomocą 2 wkrętów z Przed rozpoczęciem pracy odwi- rowkiem krzyżowym (1a). nąć całkowicie wąż próżniowy 3. Nasadzić głowicę silnika (3) na zbior- 19). nik ze stali nierdzewnej (9). Włączanie i wyłączanie 4.
 • Seite 24: Odkurzanie Na Mokro

  Odkurzanie drobnych pyłów: Zablokowanie pokrywy filtra Podczas niektórych procesów odsysania Odblokowanie pokrywy filtra (np. szlifowanie farb i lakierów, frezowa- nie lub wiercenie w murach, szlifowanie Odkurzanie z workiem lub wiercenie w twardym drewnie) mogą papierowym: powstawać pyły szkodliwe dla zdrowia. Przy takich drobnych pyłach zalecamy sto- Aby filtr fałdowany nie zapchał...
 • Seite 25: Funkcja Dmuchania

  Gdy zbiornik ( 9) jest pełen, otwarciu śruby spustowej ( 10). pływak zamyka otwór ssący, co W pojemniku zostaje resztka cieczy. powoduje przerwanie odkurzania. Aby usunąć wszystkie pozostałości Wyłącz urządzenie, wyjmij wtycz- cieczy, złożyć uchwyt kabłąkowy kę urządzenia z gniazdka siecio- (1) do dołu i zdjąć...
 • Seite 26: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 30 „Sercice-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Rysu- Oznaczenie Przeznaczenie Nr. artykułu Instrukcja nek samo- obsługi...
 • Seite 27: Utylizacja, Ochrona Środowiska

  Dostępne dodatkowo: Oznaczenie Wykonanie Przeznaczenie Nr artykułu z wewnętrzną plecionką Filtr fałdowany be pokrywy 91099009 filtra stalową Worek filtracyjny do pyłów Dwuwarstwowy mikrofiltr z 30250110 30 l, opakowanie 5 szt. włókniny, biały Worek z tkaniny, niebieski, Filtr do odkurzania na sucho 30250135 nadający się...
 • Seite 28: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Urządzenie nie uru- Uszkodzony włącznik-wy- chamia się łącznik ( Naprawa w punkcie serwiso- Zużyte szczotki węglowe Uszkodzony silnik Zatkany układ węży ( Usuń...
 • Seite 29: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. dzono przed wysyłką. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 30: Serwis Naprawczy

  Service-Center innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe Tel.: 22 397 4996 informacje na temat realizacji reklama- E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 114252 cji. • Uszkodzony produkt mogą Państwo Importer wysłać...
 • Seite 31: Bevezetö

  Tartalom A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, valamint kor- Bevezetö ........31 látozott fizikai, szenzorikus vagy Alkalmazás........ 32 mentális képességekkel rendelkező, Általános leírás ......32 illetve tapasztalat és ismeretek hi- Szállítási terjedelem ....... 32 ányában álló személyek is, ameny- Működés ........
 • Seite 32: Alkalmazás

  és a megadott használati területen lehet Motorház alkalmazni. Nemesacél tartály Őrizze meg jól az útmutatót és a termék Kengyel formájú markolat harmadik személynek való továbbadása Hordó fogantyú esetén mellékelje az összes dokumentumot. 4 vezetőgörgők + rádugható tartó tar- tozékokhoz Alkalmazás Teleszkópos szívócső...
 • Seite 33: Áttekintés

  Áttekintés Szimbólumok a porszívófejek és szűrők használatára vonatkozóan Készülék 1 Kengyel formájú markolat 2 2 markolati szár Porszívófej szőnyegek porszívózá- 3 Motorház sához. 4 Hordó fogantyú 5 Hálózati kábel Porszívófej sima felületek és kemény 6 Ki-/ bekapcsoló burkolatok porszívózásához. 7 4 rádugható tartó tartozékokhoz (motorház) Porszívófej por és egyéb szennye- 8 Csatlakozó...
 • Seite 34: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Általános biztonsági utasítások Névleges feszültség ......220-240 V~, 50/60 Hz Figyelem! Villamos szerszámok Névleges felvétel használata során az áramütés, a (csatlakozó-vezeték) ....1400 W sérülés- és a tűzveszély elleni véde- Kábelhossz ........4 m lem érdekében következő alapvető Védőcsoport ........biztonsági intézkedéseket kell figye- Védelmi mód ........
 • Seite 35: Összeszerelés

  • Ha e készülék csatlakozó vezetéke • Ne dolgozzon szűrő nélkül. A készülék megsérül, azt a veszélyeztetések elke- megrongálódhat. rülése érdekében a gyártóval, annak • Csak szervizközpontunk (Rendelést vevőszolgálatával vagy egy hasonlóan lásd a „Alkatrészek/Tartozékok”) szakképzett szakemberrel ki kell cserél- által ajánlott vagy szállított alkat- és tetni.
 • Seite 36: Kezelés

  Bekapcsolás: feszítés: az óramutató járásával meg- egyező irányba Be-/ kikapcsoló (lásd 6) „I“pozícióban. lazítás: az óramutató járásával ellenté- Kikapcsolás: tes irányba. 5. Helyezze a hordozó fogantyút (4) a Be-/ kikapcsoló (lásd 6) „0“ pozíció- motorfejre (3) és csavarozza össze 2 ban.
 • Seite 37: Nedves Szívás

  Opcionálisan olyan finompor-szű- habanyagból készült szűrő (21) besza- rőzsák (mikroszűrő-filcszövet) is kadását, kapható, amit a szállítási terjede- - csak száraz habanyagból készült lemben szereplő papír szűrőtasak szűrőt használjon; helyett használhat (lásd „Alkatré- - a behelyezéshez hajtsa fel kicsit a szek/Tartozék“). szűrő...
 • Seite 38: Tisztítás/Karbantartás

  Tisztítás/Karbantartás • Ha a papír szűrőtasak ( 24) meg- telt, cserélje ki (Rendelést lásd a „Alkat- Húzza ki a hálózati csatlakozódu- részek/Tartozékok“ című fejezetben). gót. • Ütögesse ki az opcionálisan kapható száraz szűrőt (szövetzsák). Szükség Ellenőrizze a készüléket minden esetén mossa ki langyos vízzel és használat előtt, hogy nincsenek-e szappannal, majd szárítsa ki.
 • Seite 39: Jótállási Tájékoztató

  Száraz-Nedves porszívó IAN 114252 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PNTS 1400 E2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Szerviz Magyarország Stockstädter Straße 20 Tel.: 0640 102785...
 • Seite 40 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 41: Alkatrészek/Tartozékok

  Alkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd 39. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot. Poz. Poz. Megnevezés Cikk-sz Használati Robbantott utasítás ábra Kengyel formájú markolat 91104182 2/14 2 markolati szár + rögzítőkar, jobb R 91104183 bal L...
 • Seite 42 Kapható még: Megnevezés Kialakítás Felhasználás Cikk-sz Redős szűrő Acélszövet-betéttel 91099009 szűrőfedél nélkül Finompor-szűrőzsák 2 rétegű mikroszűrő-filcszövet, 30250110 30 l, 5 db-os csomag fehér Száraz szűrő Szövetzsák, kék, mosható 30250135 Kárpit-szívófej 72800040 Autó-szívófej 91096445...
 • Seite 43: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Aljzat, kábel, vezeték, dugós csatlakozó és biztosíték ellenőr- Nincs hálózati feszültség zése, esetleg javíttatás villamos- sági szakemberrel Gép nem indul Ki-/bekapcsoló ( 6) hibás Szénkefék kopottak Javíttatás szervizünkben Motorhiba A tömlőrendszer ( 19) vagy a A dugulásokat és blokkolásokat fúvókák ( 25/26) eltömődtek...
 • Seite 44: Úvod

  Obsah Tento přístroj mohou používat děti od 8 roků jakož i osoby se snížený- Úvod..........44 mi fyzickými, senzorickými anebo Použití ........45 mentálními schopnostmi, anebo s Obecný popis ......45 nedostatkem zkušeností a vědomos- Rozsah dodávky ......45 tí, pokud jsou pod dozorem anebo Popis funkce ........
 • Seite 45: Použití

  Použití Motorová skříň Nádoba z ušlechtilé oceli Tento nástroj je určený pro mokré a suché Úchyt vysá-vání v domáckém prostředí jako např. Držadlo v domácnosti, v kutilské dílně, v autě ane- 4 vodicí kolečka + násuvné porty pro bo v garáži. příslušenství...
 • Seite 46: Přehled

  Přehled Piktogram pro nasazení nástavců a filtrů Kryt Úchyt Nástavec k vysávání koberců. 2 držadla s úchytem Motorová skříň Nástavec k vysávání hladkých Držadlo ploch a tvrdých povrchů. Síťový kabel Za- / vypínač Nástavec k vysávání prachu a ne- 4 násuvné porty pro příslušen- čistot ze štěrbin a skulin.
 • Seite 47: Technická Data

  Technická data Takto zabráníte nehodám a pora- něním: Jmenovité napětí ..220-240 V~, 50/60 Hz • Nikdy neponechávejte k provozu Jmenovitý výkon (příkon) .... 1400 W připravený přístroj na pracovišti bez Délka síťového kabelu ....... 4 m dohledu. Třída ochrany ........•...
 • Seite 48: Montáž

  Montáž bářské práce nebo když vyměňujete příslušenství; - jestliže je poškozen elektrický nebo Vytáhněte síťovou zástrčku. prodlužovací kabel; Nebezpečí zásahu elektrickým - po styku s cizími tělesy nebo při ab- proudem. normálních vibracích. • Při vytahování zástrčky ze zásuvky ani Při dodání...
 • Seite 49: Obsluha

  Nikdy nenasávejte bez filtru! 2. Nasaďte víko filtru (22) a zablokujte jej lehkým otočením: Pro uschování vysávací soupravy během pracovní přestávky zasuňte Zablokovat víko filtru teleskopickou sací trubku (17) do- vnitř a zastrčte držák sací trubky Odblokovat víko filtru (18) do úchytu na tělese motoru (viz Vysávání...
 • Seite 50: Vysávání Za Mokra

  Vysávání jemného prachu: Při výstupu pěny anebo kapaliny přístroj ihned vypněte. Při určitém typu odsávání (například broušení Funkce foukání barev a laků, frézování nebo vrtání do zdí, broušení nebo vrtání tvrdého dřeva) může vznikat zdraví škodlivý prach. Lze doporučit provoz bez použití U tohoto typu jemného prachu doporučujeme filtru.
 • Seite 51: Údržba

  Odklízení a ochrana • Vyčistěte nádobu na smetí vlhkým had- rem. okolí • Pěnovkový filtr ( 21) hmoty vlážnou vodou a mýdlem a nechte jej uschnout. Zlikvidujte prosím přístroje, které již nebu- • Vyklepte skládaný filtr ( 23) a vyčis- dou použitelné, ekologicky.
 • Seite 52: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud nemáte internet, tak prosím zavolejte na servisní středisko (viz „ Sercice-Center “ strana 56). Ujistěte se, že budete mít po ruce níže uvedená čísla objednávky.“ Pol. Pol. Označení Použití Č.
 • Seite 53 Také se dodává: Označení Provedení Použití Č. artiklu. Skládaný filtr bez s vnitřním ocelovým výpletem 91099009 filtračního víka Sáčkový filtr na jemný 2vrstvá mikrojemná speciální prach 30 l, balení po filtrační vata (MicroFilterVlies), 30250110 5 ks bílá Suchý filtr Látkový sáček modrý, lze prát 30250135 Hubice na polštáře 72800040...
 • Seite 54: Hledání Chyb

  Hledání chyb Problém Možná příčina Odstranění poruchy Kontrola zásuvky, kabelu, vede- Chybí síťové napětí ní, zástrčky a pojistky, po přípa- dě oprava elektroodborníkem Vadný spínač/vypínač Přístroj nestartuje Oprava servisní službou Opotřebované uhlíky Vadný motor Hadicový systém ( Odstraňte důvody ucpání a blo- 19) anebo hubice ( kování...
 • Seite 55: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za ku od data zakoupení. spotřební materiál (např. filtry nebo nástav- V případě...
 • Seite 56: Opravna

  Service-Center pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v čem závada spočívá a kdy k ní došlo, Servis Česko přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Tel.: 800143873 visu. Aby bylo zabráněno problémům E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 114252 s přijetím a dodatečnými náklady, bezpodmínečně...
 • Seite 57: Úvod

  Obsah Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so zní- Úvod..........57 ženými fyzickými, senzorickými Použitie ........58 alebo mentálnymi schopnosťami, Všeobecný popis ......58 alebo s nedostatkom skúseností Rozsah dodávky ......58 a vedomostí, ak sú pod dozorom Popis funkcie .........
 • Seite 58: Použitie

  Použitie plášť motora nádoba z ušľachtilej ocele Tento nástroj je určený pre mokré a suché úchyt vysávanie v domáckom prostredí ako napr. držadlo v domácnosti, v miestnosti pre hobby, v 4 vodiace kolieska + násuvné porty aute alebo v garáži. pre príslušenstvo Tento prístroj nie je vhodný...
 • Seite 59: Prehľad

  Prehľad Znaky pre používanie hubíc a filtrov Skriňa 1 úchyt Hubica na vysávanie kobercov. 2 2 držadlá s úchytom 3 plášť motora Hubica na vysávanie hladkých po- 4 držadlo vrchov a tvrdých podláh. 5 sieťový kábel 6 zapínač/vypínač Hubica na vysávanie prachu a ne- 7 4 násuvné...
 • Seite 60: Technické Údaje

  Technické údaje Všeobecné bezpečnostné upozornenia vymeriavacie napätie ......220-240 V~, 50/60 Hz Pozor! Pri používaní elektrických vymeriavací odber (príkon) ..1400 W nástrojov treba pre ochranu proti dĺžka sieťového kábla ......4 m elektrickému úderu, nebezpečen- ochranná trieda ........ stvu poranenia a požiaru, dbať na druh ochrany ........
 • Seite 61: Montáž

  poškodí, musí byť nahradené skrz Použitie cudzích náhradných dielov má výrobcu alebo jeho servisnú službu zá- za následok okamžitú stratu nároku zo kazníkom alebo podobne kvalifikovanú záruky. osobu, aby sa vyvarovalo ohrozeniam. • Opravy prístroja dajte previesť len • Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo nami autorizovaným servisným stredis- zásuvky: kám.
 • Seite 62: Obsluha

  Suché vysávanie 5. Založte držiak (4) na hlavu motora (3) a pevne ho priskrutkujte s 2 skrutkami s krížovou drážkou (4a). Pri dodaní prístroja je skladací filter 6. Namontujte príslušenstvo: 23) už zabudovaný. - Pripojte saciu hadicu (19). Vysávanie so skladaným fil- - Namontujte rukoväť...
 • Seite 63: Mokré Vysávanie

  Vysávanie so suchým filtrom 20) do nádoby s vodou a vodu od- (filtračné vrecúško, dostupné sávajte. voliteľne): 3. Po odsávaní ihneď vyprázdnite nádobu z ušľachtilého kovu, pretože nie je kon- Voliteľne dostupné filtračné vrecúško do- štruovaná na uskladňovanie kvapalín stupné proti roztrhnutiu (pozri „Náhradné (viď...
 • Seite 64: Prístroj Vyčistite

  Úschova Prístroj vyčistite Nepostrekujte tento nástroj vodou a 1. Sieťový prívod (5) naviňte okolo nepoužívajte žiadne ostré čistiace držiaku (4). prostriedky resp. rozpúšťadlá. Ná- 2. Nasávaciu hadicu (19) naviňte stroj by sa mohol poškodiť. okolo držiaku (4). 3. Pre uloženie nasávacej te- •...
 • Seite 65: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Náhradné diely/Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center“ strana 69). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla. Pol. Pol. Výkres Označenie Použitie Č. artiklu Návod na náhradných obsluhu dielov úchyt 91104182 2/14 2 držadlá...
 • Seite 66 Dodatočne dostupné: Označenie Prevedenie Použitie Č. artiklu skladaný filter bez krytu s vnútorným oceľovým pleti- 91092030 filtra filter pre jemný prach 30-lit- dvojvrstvová mikrofiltračná 30250110 rový, 5 kusov látka, biela látkové vrecúško, biele, vypra- suchý filter 30250135 teľné hubica na čalúnenie 72800040 hubica na vysávanie v aute 91096445...
 • Seite 67: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad problém možná príčina odstránenie závady skontrolovať zásuvku, kábel, vede- chýba sieťové napätie nie, zástrčku a poistku, príp. opra- va elektroodborníkom prístroj nechce na- porucha vypínača ( štartovať opotrebované uhlíkové oprava servisnou službou kefky porucha motora hadicový systém ( odstráňte dôvody upchania a blo- alebo hubice ( 25/26)
 • Seite 68: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- dátumu zakúpenia. žovať...
 • Seite 69: Servisná Oprava

  Service-Center mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- la, zaslať bez poštovného na adresu Servis Slovensko servisu, ktorá vám bude oznámená. Pre zabránenie dodatočných nákladov Tel.: 0850 232001 a problémov pri prevzatí použite len E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 114252 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný...
 • Seite 70: Einleitung

  Inhalt Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Einleitung ........70 Personen mit verringerten physi- Bestimmungsgemäße schen, sensorischen oder mentalen Verwendung ......71 Fähigkeiten oder Mangel an Erfah- Allgemeine Beschreibung ... 71 rung und Wissen benutzt werden, Lieferumfang........71 wenn sie beaufsichtigt oder bezüg- Funktionsbeschreibung ....71...
 • Seite 71: At Ch

  Bestimmungsgemäße Motorkopf Verwendung Edelstahlbehälter Bügelgriff Das Gerät ist zum Nass- und Trockensau- Tragegriff gen im häuslichen Bereich wie z.B. im 4 Lenkrollen mit Zubehöraufnahmen Haushalt, im Hobbyraum, im Auto oder in Teleskop-Saugrohr der Garage bestimmt. Saugschlauch Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Handgriff mit Luftregulierung Nutzung geeignet.
 • Seite 72: Übersicht

  Übersicht Bildzeichen zum Einsatz von Düsen und Filtern 1 Bügelgriff 2 2 Bügelgriff-Holme Düse zum Saugen von Teppichen. 3 Motorkopf 4 Tragegriff Düse zum Saugen von glatten Flä- 5 Netzanschlussleitung chen und Hartböden. 6 Ein-/Ausschalter 7 4 Zubehöraufnahmen Motorkopf Düse zum Saugen von Staub und 8 Anschluss Saugen, Saugstutzen Schmutz aus Fugen und Ritzen.
 • Seite 73: Technische Daten

  Technische Daten Allgemeine Sicherheitshinweise Bemessungs- spannung ..... 220-240 V~, 50/60 Hz Achtung! Beim Gebrauch von Elek- Bemessungsaufnahme trogeräten sind zum Schutz gegen (Anschlussleistung) ......1400 W elektrischen Schlag, Verletzungs- und Länge Netzanschlussleitung ....4 m Brandgefahr folgende grundsätzliche Schutzklasse ........Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: Schutzart .........
 • Seite 74: Zusammenbau

  • Wenn die Anschlussleitung dieses Ge- • Arbeiten Sie nicht ohne Filter. Das Ge- rätes beschädigt wird, muss sie durch rät könnte beschädigt werden. den Hersteller oder seinen Kunden- • Benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehör- dienst oder eine ähnliche qualifizierte teile (siehe „Ersatzteile/Zubehör“), die Person ersetzt werden, um Gefährdun- von unserem Service-Center geliefert...
 • Seite 75: Bedienung

  Einschalten: Die Spannung können Sie einstellen durch Drehen der Feststellhebel: Ein-/Ausschalter ( 6) in Stellung „I“. Ausschalten: Spannen: im Uhrzeigersinn drehen Lockern: gegen den Uhrzeigersinn Ein-/Ausschalter ( 6) in Stellung „0“. drehen. Trockensaugen 5. Setzen Sie den Tragegriff (4) auf den Motorkopf (3) auf und schrauben Sie ihn mit 2 Kreuzschlitzschrauben (4a) Bei Lieferung des Gerätes ist der...
 • Seite 76: Nass-Saugen

  Optional ist ein Feinstaubfilterbeutel kopf (3) auf: aus Vlies erhältlich, der anstelle des Um das Einreißen des Schaumstoffilters im Lieferumfang enthaltenen Papier- (21) zu vermeiden, filterbeutels verwendet werden kann setzen Sie nur einen trockenen Filter (siehe „Ersatzteile/Zubehör“). ein; schlagen Sie den Rand des Filters Saugen mit dem Trockenfilter zum Einsetzen etwas um und rollen (Textilfilterbeutel, optional er-...
 • Seite 77: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung sel oder Handfeger. • Tauschen Sie einen vollen Papierfilter- Ziehen Sie den Netzstecker. beutel ( 24) aus (Nachbestellung Es besteht Verletzungsgefahr durch siehe Kapitel „Ersatzteile/Zubehör“). elektrischen Schlag. • Klopfen Sie den optional erhältlichen Tro- ckenfilter (Textilfilterbeutel) aus. Waschen Kontrollieren Sie das Gerät vor Sie ihn ggf.
 • Seite 78: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.de Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Cen- ter (siehe „Service-Center“ Seite 82). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Einsatz Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung...
 • Seite 79 Zusätzlich erhältlich: Bezeichnung Ausführung Einsatz Artikel-Nr. Faltenfilter ohne mit Stahlinnengeflecht 91099009 Verschlussdeckel Feinstaubfilterbeutel 2-lagiger Microfilter-Vlies, weiß 30250110 30 l, 5er-Pack Trockenfilter Textilfilterbeutel, blau, auswaschbar 30250135 Polsterdüse 72800040 Autodüse 91096445...
 • Seite 80: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzanschlusslei- tung, Netzstecker, Leitung und Netzspannung fehlt Sicherung prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 6) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Verstopfungen und Blockierun- Saugschlauch ( 19) oder Düsen ( gen beseitigen 25/26) verstopft Saugrohr richtig zusammen-...
 • Seite 81: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 82: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 114252 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 83: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  WE of conformity Niniejszym oświadczamy, że: We hereby confirm that the odkurzacz do pracy na mokro i sucho PNTS 1400 E2 series typoszereg PNTS 1400 E2 wet and dry vacuum cleaner Serial no. numer seryjny 201505000001 - 201509054220 201505000001 - 201509054220 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw...
 • Seite 85: Az Eredeti Ce Megfelelőségi

  Hiermit bestätigen wir, dass der Ezennel igazoljuk, hogy a Nass- und Trockensauger Száraz-Nedves porszívó gyártási sorozat PNTS 1400 E2 Baureihe PNTS 1400 E2 Sorozatszám Seriennummer 201505000001 - 201509054220 201505000001 - 201509054220 évtől kezdve a következő vonatkozó EU folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in...
 • Seite 87: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  CE Potvrzujeme tímto, že tento Potvrdzujeme týmto, že tento vysavač na mokré a suché vysávání vysávač na mokré a suché vysávanie konstrukční řady PNTS 1400 E2 konštrukčnej série PNTS 1400 E2 Pořadové číslo Poradové číslo 201505000001 - 201509054220 201505000001 - 201509054220 odpovídá...
 • Seite 89: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Rysunek samorozwijający Robbantott ábra • Výkres sestavení Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung PNTS 1400 E2 informative, pouczający, informatív, informativen, informační, informatívny, informativ 2015-06-18_rev02_gs...
 • Seite 92 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2015 Ident.-No.: 72080458062015-PL/HU/CZ/SK IAN 114252...

Diese Anleitung auch für:

114252