Herunterladen Diese Seite drucken

Odkurzanie Na Mokro - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
Zablokowanie pokrywy filtra
Odblokowanie pokrywy filtra
Odkurzanie z workiem
papierowym:
Aby filtr fałdowany nie zapchał się
zbyt szybko, zalecamy stosowanie
worka papierowego.
1. Zamontuj filtr składany (23).
2. Zagiąć języki boczne worka filtracyjne-
go (24) na perforacji do dołu.
3. Rozłóż całkowicie filtr papierowy (24) i
nasuń go na wewnętrzny króciec ssący
(8) w zbiorniku ze stali nierdzewnej (9).
Pierścień uszczelniający otworu worka
filtra musi dokładnie zamykać mostek
na króćcu ssącym.
Opcjonalnie dostępny jest worek fil-
tracyjny do pyłów, którego można
używać w miejsce dostarczonego
w zestawie worek papierowy (patrz
„Części zamienne/Akcesoria").
Odkurzanie z filtrem suchym
(worek filtracyjny, dostępny
opcjonalnie):
Dostępny opcjonalnie, odporny na roze-
rwanie worek filtracyjny (patrz „Części
zamienne/Akcesoria") jest odpowiedni do
odkurzania lekkich zanieczyszczeń.
1. Nałóż filtr piankowy (
filtra (
27) (patrz „Odkurzanie na
mokro")
2. Nasuń worek z tkaniny na kosz filtra.
24
Odkurzanie drobnych pyłów:
Podczas niektórych procesów odsysania
(np. szlifowanie farb i lakierów, frezowa-
nie lub wiercenie w murach, szlifowanie
lub wiercenie w twardym drewnie) mogą
powstawać pyły szkodliwe dla zdrowia.
Przy takich drobnych pyłach zalecamy sto-
sowanie poniższej dostępnej opcjonalnie
kombinacji filtrów (patrz „Części zamien-
ne/akcesoria"):
1. Filtr harmonijkowy (23).
2. Worek z filtrem do drobnego pyłu z
1. Aby rozpocząć odkurzanie na mokro,
2. Wypompowywanie: Chwytając za
3. Zbiornik ze stali nierdzewnej należy
21) na kosz
włókniny, stosowany zamiast znajdują-
cego się w zakresie dostawy worka z
filtrem papierowym (24).

Odkurzanie na mokro

załóż filtr piankowy (21) na kosz filtra
(27) przy głowicy silnikowej (3).
Aby uniknąć rozerwania filtru piankowe-
go (21), należy:
- używać tylko suchych filtrów pianko-
wych;
- w celu włożenia filtra odwinąć nieco
jego krawędź i następnie zwinąć ją z
powrotem.
uchwyt (
20) zanurzyć wąż próż-
niowy (
19) w zbiorniku z wodą i
wypompować wodę.
opróżnić natychmiast po odkurzaniu,
ponieważ nie nadaje się on do prze-
chowywania cieczy (patrz „Oczyszcza-
nie/konserwacja").
Nie wchodzić do wypompo-
wywanej wody. Niebezpie-
czeństwo porażenia prądem
elektrycznym.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252