Herunterladen Diese Seite drucken

Technické Údaje; Bezpečnostné Pokyny; Symboly V Návode; Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
Technické údaje
vymeriavacie napätie
........................... 220-240 V~, 50/60 Hz
vymeriavací odber (príkon) ..........1400 W
dĺžka sieťového kábla ........................4 m
ochranná trieda ................................
druh ochrany ................................... IPX4
sacia sila ...................17 kPA (170 mbar)
objem nádrže na nečistoty
(brutto) ..................................... cca. 23 l
využiteľný objem nádoby ........... cca. 15 l
hmotnosť (vrátane celého
príslušenstva) .........................cca. 6,3 kg
Technické a optické zmeny môžu byť v
priebehu ďalšieho vývoja prevedené bez
predchádzajúceho ohlásenia. Všetky mie-
ry, pokyny a údaje obsiahnuté v tomto
návode na obsluhu sú preto bez záruky.
Právne nároky vznesené na základe návo-
du na obsluhu nemožno preto uplatniť.
Bezpečnostné pokyny
Symboly v návode
Výstražné značky s údajmi
pre zabránenie škodám na
zdraví alebo vecným ško-
dám.
Príkazové značky (namiesto výkrič-
níka je vysvetľovaný príkaz) s údaj-
mi pre prevenciu škôd.
Informačné značky s informáciami
pre lepšie zaobchádzanie s nástro-
jom.
60
Všeobecné bezpečnostné
upozornenia
Pozor! Pri používaní elektrických
nástrojov treba pre ochranu proti
elektrickému úderu, nebezpečen-
II
stvu poranenia a požiaru, dbať na
nasledujúce zásadné bezpečnostné
opatrenia:
Takto zabránite nehodám a pora-
neniam:
Prevádzkyschopný prístroj nikdy nene-
chávajte na pracovisku bez dozoru.
Vysávanie pomocou tohto prístroja sa
nesmie prevádzať na ľuďoch a zviera-
tách.
Vysávaciu hadicu a trysky počas pre-
vádzky v žiadnom prípade nenasme-
rujte na seba alebo iné osoby, najmä
nie na oči a uši. Hrozí riziko porane-
nia.
Nevysávajte horúce, rozžeravené, hor-
ľavé, výbušné alebo zdraviu škodlivé
látky. Hrozí nebezpečenstvo porane-
nia. K nim patria okrem iného horúci
popol, benzín, rozpúšťadlá, kyseliny
alebo lúhy. Hrozí nebezpečenstvo po-
ranenia.
Hubice a sacia trubica sa pri práci s
prístrojom nesmú dostať do výšky hla-
vy. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Takto sa vyhnete nehodám a pora-
neniam skrz elektrický úder:
Dbajte na to, aby sa sieťový kábel
ťahaním po ostrých hranách, privretím
alebo ťahaním zaň nepoškodil.
Pred každým použitím prekontrolujte
sieťovú prípojku a predlžovací kábel
s dôrazom na poškodenia a starnutie.
Prístroj nepoužívajte, ak je kábel po-
škodený.
Ak sa prípojné vedenie tohto nástroja

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252